Trang Pháp Thí


Đĩa MP3:

Kinh CD 01:                 Kinh đọc                                -Kinh Bi Hoa

Kinh CD 02 :                Kinh đọc                                  -Kinh Hiền ngu
                                      - Kinh Mi Tiên vấn đáp

Kinh CD 03 :                Kinh đọc                                 -Kinh Phật đãnh Thủ Lăng Nghiêm
                                     Dịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh

Kinh CD 04 :                Kinh đọc                                 -Kinh Pháp bảo Đàn- Dương Sanh cư sĩ
                                      -Kinh Pháp Bảo Đàn –Hội Nam Kỳ
                                          Phật học

Kinh CD 05 :                Kinh đọc                                 -Kinh Thiện Ác Nhân Quả
                           
Kinh CD 07 :                Kinh tụng                                -Công Phu Khuya
                             
Kinh CD 08 :                Kinh tụng                                 -Kinh Địa Tạng
                                      -Kinh Dựơc Sư

Kinh CD 09 :                Kinh tụng                                 -Kinh Dựơc Sư
                                     -Kinh Lăng Nghiêm

Kinh CD 10 :                Kinh tụng                                 -Kinh Lương Hoàng Sám
                                      -Kinh Lương Hòang sám

Kinh CD 11 :                Kinh tụng                                 -Kinh Mục liên Sám Pháp
                                      -Kinh Pháp Cú

Kinh CD 12 :                Kinh tụng                                 -Kinh Pháp Hoa

Kinh CD 13 :                Kinh tụng                                 -Kinh Phổ Môn
                                      -Kinh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh CD 14 :                Kinh tụng                                 -Kinh Vu Lan

Kinh CD 16 :                Kinh tụng                                 -Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát
                               
Kinh CD 17 :                Kinh tụng                                  -Các bài Sám
                                      -Từ Bi Tam Muội Thủy Sám

Kinh CD 18:                
 Kinh đọc                                 -Tiểu Bộ Kinh (đĩa 01)

Kinh CD 19:                 Kinh đọc                                   -Tiểu Bộ Kinh  (đĩa 02 tiếp theo và hết)

Kinh CD 20:                 Kinh đọc                                   -Trung Bộ Kinh

Kinh CD 21:                 Kinh đọc                                   -Trừơng Bộ Kinh

Kinh CD 22:                 Kinh đọc                                   -Tăng Chi Bộ Kinh

Kinh CD 23:                 Kinh đọc                                   -Tương Ưng Bộ Kinh        

Kinh CD 24 :                Kinh tụng                                  -Kinh Phổ Hiền

Kinh CD 25:                 Kinh đọc                                   -Kinh Diệu Pháp Liên Hoa –HT
                                    Thích Trí Tịnh dịch

Kinh CD 26:                 Kinh đọc                  
                 -Kinh Đại Bát Niết Bàn – HT
                                     Thích Trí Tịnh dịch

Kinh CD 27:                 Kinh đọc          
                         -Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân-
                                      Thích Chính Tiến dịch
                                     -Kinh Phương Quảng         
                                             ĐạiTrang
                                             Nghiêm- Tỳ kheo ni Như         
                                               Hải dịch

Kinh CD 29:                 Kinh đọc          
                          -Kinh Lương Hoàng Sám- HT Thích
                                            Viên Giác dịch
                                -Kinh Hiền Nhân- HT Thích Hành
                                           Trụ dịch

Kinh CD 30:                Kinh tụng  
                                   -Kinh Báo hiếu mẹ cha

Kinh CD 31:                Kinh tụng
                                    -Kinh Hồng danh sám hối

Kinh CD 32:                Kinh tụng                                     -Kinh Phật Đãnh Tôn Thắng Đà La Ni

Kinh CD 33:                Kinh tụng                                     -Chú Đại Bi

Kinh CD 34:                Kinh tụng                                     -Liên Hoàn Sám Nguyện - Thích Huệ
                                          Duyên tụng

Kinh CD 35:                Kinh đọc                                       -Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện –   
                                          HT Trí Tịnh

Kinh CD 36:                Kinh đọc                                      -Bát nhã tâm kinh – Mai Thọ Truyền

Kinh CD 37:                Kinh đọc                                      -Kinh Đại Bát Niết Bàn giảng luận –
                                                Liên Hoa Tịnh Huệ

Kinh CD 39:                Kinh đọc                                       -Kinh Lăng Gìa  - HT Thích Duy Lực   
                                                  dịch

Kinh CD 40:                Kinh đọc                                       -Kinh Lăng Nghiêm – HT  Thích Duy
                                                    Lực dịch  

Kinh CD 41:                Kinh đọc                                       -Kinh Lăng  Nghiêm giảng giải – HT
                                                  hiện Hoa      

Kinh CD 42:                Kinh đọc                                       -Lựơc giải Kinh Pháp Hoa – HT Trí
                                                  Quảng

Kinh CD 43:                Kinh đọc                                       -Kinh Cha mẹ ơn nặng khó báo đáp

Kinh CD 44:                Kinh đọc                                       -Kinh Nhân quả ba đời

Kinh CD 46:                Kinh tụng                                      -ĐĐ Thích Trí Thoát : Tuyển Tập
                                              Kinh Tụng:
                                             -Kinh Địa Tang  
                                             -Hồng Danh Sám Hối  
                                             -Kinh Dược Sư    
                                             -Kinh Lăng Nghiêm  
                                             -Kinh Vu Lan
                                             -Phẩm Phổ Môn            

Kinh CD 47:                Kinh tụng                                       -HT Thích Trí Quảng: Tuyển Tập
                                                Kinh Tụng:
                                               -Kinh Bát Đại Nhân Giác
                                               -Hồng Danh Sám Hối  
                                               -Kinh Dược Sư
                                               -Kinh Vu Lan

Kinh CD 48:                Kinh tụng                                       - ĐĐ Thích Thiện Phước :Tuyển Tập
                                                    Kinh Tụng:
                                                   -Kinh Tám Điều Thượng
                                                       Nhân Giác Ngộ
                                                   -Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
                                                   -Phẩm Phổ Môn   
                                                   -Kinh Mười Nguyện Phổ Hiền
                                                   -Kinh NgườI Áo Trắng  
                                                   -Kinh Hải Đảo Tự Thân  
                                                   -Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh
                                                                       Phúc  
                                                   -Kinh Phước Đức  
                                                   -Kinh Soi Gương
                                                    Kinh Diệt Trừ Phiền Não
                                                   -Kinh Trung Đạo
                                                   -Kinh Ba Cửa Giải Thoát
                                                   -Kinh A Na Luật Đà
                                                   -Kinh Vô Thường
                            
Kinh CD 49:                Kinh Ngâm                                          -Kinh Pháp Cú               

Kinh CD 50:                Kinh đọc                                             -Kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật-
                                                     HT Thích Trí Tịnh dịch

Kinh CD 51:                Kinh đọc                                             -Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết-
                                                      HT Thích Huệ Hưng Dịch

Kinh CD 52:                Kinh tụng                                           -01.Kinh Vu Lan -02.Ngũ Bách  
                                                     Danh -Thích Phổ Minh  
                                                      tụng    

Kinh CD 53:                Kinh đọc                                            - Kinh Di Giáo - Thích Thiện Huệ
                                                      dịch và chú giải

Kinh CD 54:                Kinh đọc                                            - Kinh Đại Bát Nhã – HT Thích Trí
                                                    Nghiêm dịch

Kinh CD 55:                Kinh đọc                                            -Kinh Trường A Hàm 01- Tuệ Sĩ
                                                    dịch và hiệu đính

Kinh CD 56:                Kinh đọc                                            -Kinh Trường A Hàm 02 - Tuệ Sĩ
                                                     dịch và hiệu đính


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Luật CD 01:                 Luật học          
                        -Bồ Tát Giới Yếu Giải – Sa Môn Thích  
                                          Minh Thành biên sọan

Luật CD 02:                 Luật học          
                        -Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh – Sa Môn    
                                        Thích Minh Thành biên soạn       

Luật CD 03:                 Luật học          
                        -Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn  
                                        Thích Nữ Diệu Sơn dịch

Luật CD 04:                 Luật học                         
         -Tỳ Ni Sa Di Yếu Giải- Sa Môn Thích  
                                          Minh Thành biên soạn        

Luật CD 05:                 Luật học          
                        -Oai Nghi Cảnh Sách – Sa Môn Thích
                                            Minh Thành biên sọan


Đĩa DVD/VCD:


Kinh-VCD 01:                                     -Kinh Phổ môn  (kinh tụng)

Kinh-VCD 02:                                     -Trừơng ca Kinh Pháp Cú ( Bạch Tuyết, Lệ Thủy diễn
      ca)   

Kinh-VCD 03:                                     -Trừơng ca Kinh Kim Cương (Nghệ sĩ Bạch Tuyết
                             diễn ca

Kinh-VCD 06:                                     -Kinh Vu Lan (Vu Lan bồn và Báo hiếu phụ mẫu ân)        

Kinh-VCD 07:                                     -Công phu khuya- Chú Lăng Nghiêm        

Kinh-VCD 08:                                     -Phật thuyết Kinh Diệt tội và trừơng thọ

Kinh-VCD 09:                                     -Kinh Vu Lan báo hiếu

Kinh Tiểu tụng - HT Thích Giác Giới thuyết giảng  
(1)

 Kinh