Trang  Pháp Thí

Thư ngỏ


Để góp phần phổ biến kinh, sách, bài thuyết pháp của chư Tôn Đức Tăng Ni, chúng tôi
phát nguyện gởi tặng các đĩa Phật pháp . Tất cả những đĩa này đựơc ghi âm dứơi dạng
MP3 và DVD. Hiện tại chúng tôi tạm thời chỉ có thể gởi đến quý vị ở Hoa Kỳ và mỗi lần chỉ gởi
05 đĩa mỗi tháng. Những đĩa này hòan tòan miễn phí; chúng tôi không nhận tiền cúng dừơng
hay một hình thức nào khác.
Chúng tôi xin cám ơn các trang Pháp Âm như Suối Từ Media 1, Thư Viện Sách Nói, Pháp Âm,
Tịnh Thư Quán, Lotuspro, Pháp thọai Tịnh Độ, Chùa Hoằng Pháp…đã cho đăng tải các bài
pháp. Nhờ những trang Pháp Âm này chúng tôi mới có các đĩa Phật pháp để gởi tặng . Quý vị
nào muốn thỉnh pháp xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư  hopthu@trangphapthi.
com.  
Chúng tôi liệt kê các đĩa Phật pháp thành 15 phần: Kinh, Pháp môn Tịnh Độ, Sách đọc,
Pháp thọai, HT Tuyên Hóa, Ni Sư Trí Hải, Pháp Sư Tịnh Không, HT Thanh Từ, Thiền sư
Nhất Hạnh, TT Thiện Huệ , TT Nhất Chân , ĐĐ Hằng Trừơng, HT Huyền Vi, Dharma Talks
và VCD...        
Xin Quý vị nhấn vào các nút bên cạnh để xem tên và chọn lựa các đĩa Quý vị thích
nghe. Khi quý vị bấm vào nút “ Kinh” chẳng hạn, quý vị sẽ thấy danh sách ghi tên tất cả các
đĩa Kinh. Xin Quý vị vui lòng ghi rõ tên các đĩa, ví dụ Kinh CD 02, ThanhTừ CD 04, Nhất
Hạnh CD 10…
Nếu việc làm này có chút công đức gì, xin hồi hứơng đến tất cả chúng sinh, nguyện đồng
sanh về cõi an lạc .

Trang Pháp Thí

Ngày 07 tháng 07 năm 2007Liên lạc:   :                    - bằng điện thư:  hopthu@trangphapthi.com
- bằng thư :          Trang Pháp Thí
10 Oakmere Pl.
Sugar Land, TX 77479