Trang Pháp ThíGiac Toan                                                                 -A Lê Tra
                                                                  -Kinh Năm Thọ Ấm
                                                                  -Kinh Bảy Xứ Thiền                        

GiacToan CD 04:                                Tuyển Tập 02:
                                                                  -Kinh Bát ThánhKinh
                                                                  -Kinh Cầu Giải
                                                                  -Kinh Dụ
                                                                  -Kinh Lễ

GiacToan CD 05:                                Tuyển Tập 03:
                                                                  -Kinh Ngũ Hạ Phân Kiết
                                                                  -Kinh Phẩm Ma
                                                                  -Kinh Phước
                                                                  -Kinh Tam Uế

GiacToan CD 06:                                Tuyển Tập 04:
                                                                  -Kinh Thất Thánh Tài
                                                                  -Kinh Thế Gian
                                                                  -Kinh Cầu Pháp
                                                                  -Kinh Đại Không

GiacToan CD 07:                                Tuyển Tập 05:
                                                                  -Kinh Lập Sự
                                                                  -Kinh Phân Biệt Đại Nghiệp
                                                                  -Phân Biệt Vô Tranh

GiacToan CD 08:                                Tuyển Tập 06:
                                                                  -Sám Hối
                                                                  -Ái Tận Được Giải Thoát
                                                                  -Kinh Thủy Dụ
                                                                  -Năm Triền Cái
                                                                  -Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điền Tôn


GiacToan CD 09:                                Tuyển Tập 07:
                                                                  -Đại Trí Độ Luận Trích Giảng
                                                                  -Hóa Giải Dục Vọng
                                                                  -Kinh Tạp A Hàm 561-567
                                                                  -Sáu Pháp Lìa Khổ
                                                                  -Trí Tuệ Như Lai


Đĩa Videos:

GiacToan 01:                                        01.Khai Thị Pháp Thần Mật Ý Tổ Sư - 02.Vượt Qua Khổ
Đau

GiacToan 02:                                        01.Nhẫn Nhưng Không Nhục -02.Hạnh                      
Cúng Dường

GiacToan 03:                                        01.Đường Về Cực Lạc -02.Con Đường Tâm  
Linh

GiacToan 04:                                        01.Buông Bỏ Chấp Ngã -02.Có Gì Phải Sợ Hãi

GiacToan 05:                                        01.Đại Trí Độ Luận Trích Giảng -02.Đi Chùa Cầu Phước

GiacToan 06:                                        01.Chữa Lành Tâm Sân Hận -02.Cõi Lòng Bình Yên

GiacToan 07:                                        01.Đạo Phật Khất Sĩ -02.Kiêu Căng Mất Phước

GiacToan 08:                                        01.Tu Là Biết Vươn Lên -02.Khổ Lạc

GiacToan 09:                                        01.Tu Hạnh Đại Thế Chí -02.Trải Lòng Từ Bi

GiacToan 10:                                        01.Hóa Giải Dục Vọng -02.Đời Sống Có Ý Nghĩa

GiacToan 11:                                        01.Làm Phước Để Đời -02.Năm Năng Lực Lớn

GiacToan 12:                                        01.Thông Điệp Sống Từ Kinh Đại Điển Tôn
02.Nhân Quả Không Sai

GiacToan 13:                                        01.Oán Giận Không Nên Kết -02.Tâm Hạnh Người Tu

GiacToan 14:                                        01.Tăng Trưởng Tu Tập Tự Thân -02.Truy Tìm Tự Ngã

GiacToan 15:                                        01.Tu Tại Gia -02.Tức Tâm Tức Phật

GiacToan 16:                                        01.Vượt Qua Cảm Giác Tự Tử -02.Ý Pháp Tổ Sư

GiacToan 17:                                        01.Bài  Kinh Thủy Dụ -02.Trí Tuệ Như Lai

GiacToan 18:                                        01.Cám Ơn Nghịch Cảnh -02.Khuyết Mà Tròn                

GiacToan 19:                                        01.Từ Bi Hỷ Xả -02.Năm Triền Cái

GiacToan 20:                                        01.Ái Tận Được Giải Thoát -02.Sáu Pháp Lìa Khổ

GiacToan 21:                                        01.Kinh Tạp A Hàm -Bài Kinh 810 - 02.Kinh Tạp A Hàm-
Bài Kinh 848

GiacToan 22:                                        01.Kinh Tạp A Hàm - Kinh 860 -02.Kinh Tạp A Hàm -
Kinh 882, 884,885

GiacToan 23:                                        01.Chín Bỏ Làm Mười -02.Tìm Lại Tâm Mình

GiacToan 24:                                        01.Chuyển.Hóa Tâm Tham -02.Ngũ Phúc Xuân Thiêng
Đoạn Tận Tham Ái - Cội Gốc Tu Hành:
:
v

Audio - Youtube:


(nghiep 61) (nghiep 62) (nghiep 63) (nghiep 64) (nghiep 65) (nghiep 66) (nghiep 67) (nghiep
68)
(nghiep 69) (nghiep 70)
THÍCH GIÁC TOÀN