Trang Pháp Thí
       Luật Học Phật Giáo Đại Cương
                       Giảng sư: Thích Viên Trí


Bài 01: Giới thiệu tổng quan môn học: MP3:
(1)

Bài 02: Xuất gia: MP3:(1)

Bài 03: Giới và luật: MP3: (1)

Bài 04: Quá trình hình thành và phát triển giới luật : MP3: (1) (2)

Bài 05: Phân loại giới luật :MP3: (1)

Bài 06: Giới bản Ba la đề mộc xoa :MP3 (1) (2) (3)

Bài 07: Giới Tăng già bà thi sa - Giới Ba Dật Đề: MP3: (1)

Bài 08: Giới Tăng già bà thi sa - Giới Tăng Tàn: MP3: (1)

Bài 09: Các pháp Yết ma: MP3: (1) (2) (3) (4)

Bài 10: Các điều kiện để pháp yết ma thành tựu: MP3: (1)

Bài 11: Nội dung luật tạng Pali: MP3: (1)

Bài 12: Bố tát và thuyết giới: MP3: (1)

Bài 13: Ôn tập: MP3: (1)
GIỚI LUẬT