Trang Pháp Thí
THÍCH PHƯỚC TỊNH 01


CÁC BÀI GIẢNG KINH

Kinh Pháp Cú:

Phòng hộ tâm: MP3:(1)                                                  Về  lại nhà: MP3:(1)

An định thân tâm: MP3:(1)                                             Tâm dính mắc: MP3: (1)

Bước dần vào đạo: MP3:(1)                                           Hải đảo tự thân: MP3: (1)

Các hạnh vô thường: MP3:(1)                                        Tâm vững chãi: MP3:(1)

Cái chết đang có mặt: MP3:(1)                                       Tu tập diệu pháp: MP3:(1)

Chế tác hạnh phúc: MP3:(1)                                           Người thợ khéo: MP3:(1)

Đi ngang dòng sanh tử: MP3:(1)                                     Niềm tin chân chánh: MP3:(1)

Đoạn trừ ái và si: MP3:(1)                                               Phòng hộ tâm: MP3:(1)

Đoạn trừ giải đãi: MP3:(1)                                               Phòng hộ tự thân: MP3:(1)

Kết tràng hoa: MP3:(1)                                                    Quán chiếu và tu tập: MP3:(1)

Khó chế phục tâm: MP3:(1)                                             Quán niệm tự thân: MP3:(1)

Loại trừ hiềm hận: MP3:(1)                                              Việc đáng làm: MP3:(1)

Loại trừ tâm kiêu mạn: MP3:(1)                                        Vượt ngoài trói buộc: MP3:(1)

Nhìn bằng mắt pháp: MP3:(1)                                          Vượt dòng chảy: MP3:(1)

Nhìn các pháp như thật: MP3:(1)                                     Đường vào biển tuệ 1: MP3:(1)

Niềm vui của thiện pháp: MP3:(1)                                    Đường vào biển tuệ 2: MP3:(1)

Phòng hộ miệng và ý: MP3:(1)                                         Không thọ tử sinh: MP3:(1)

Sinh mạng là dòng chảy: MP3:(1)                                   Thu điều phục ý: MP3:(1)

Sống chánh hạnh: MP3:(1)                                             Thuần hóa tâm: MP3:(1)

Sức mạnh của dục: MP3:(1)vd                                        Tự nuôi dưỡng mình: MP3:(1)

Tà kiến chánh kiến: MP3:(1)vd                                        Xa lìa tham ái: MP3:(1)

Tất cả từ tâm sinh: MP3:(1)vd                                         Khéo điều phục thân tâm: MP3:(1)

Thanh lọc tâm ý: MP3:(1)vd                                            Con đường tự chọn: MP3:(1)

Thực tính của tâm: MP3:(1)vd                                         Nhiếp niệm: MP3:(1)

Tu tạo thiện nghiệp: MP3:(1)vd                                      Tự chọn cách sống: MP3 (1)

Vui hạnh độc cư: MP3:(1)                                               Niềm tin chân chánh: MP3:(1)

Làm chủ đời ta: MP3:(1)                                                 Trân quí sự sống: MP3:(1)

Lang thang dừng lại: MP3: (1)                                        Ngôi nhà chắc thực của bạn: MP3:(1)     

Xả ly tham đắm:
MP3: (1)


Kinh Di Giáo:

01.Rừng Sa_La Ngày X ưa : MP3:(1)

02.Tôn Kính Pháp Chế: MP3:(1)

03.Nền Tảng Của Định Tuệ : MP3:(1)

04 Phòng Hộ Ngũ Căn: MP3:(1)

05.Điêu Phục Ý Và Cẩn Trọng Thọ Dụng: MP3:(1)

06 Việc Chính Ta Phải Làm: MP3:(1)

07 Đọan Trừ Phiền Giận: MP3:(1)

08 Khiêm Tốn Và Chất Trực: MP3:(1)

09 Thiểu Dục Và Tri Túc: MP3:(1)

10 Sống Tinh Tấn Viễn Ly: MP3:(1)

11 Chánh Niệm Thiền Định: MP3:(1) (2)

12 Nuôi Dưỡng Trí Tuệ : MP3:(1)

13 An Trú Nơi Pháp : MP3:(1)

14 Chân Lý Vĩnh Hằng : MP3:(1)

15 Pháp Thân Thường Trụ : MP3:(1)

16 Di Huấn Của Thế Tôn : MP3:(1)


Kinh 42 chương:

01.Làm quen  kinh: MP3:(1)                                    19.Thận trọng với ý thức:MP3:(1)

02.Ly dục tịch tịnh: MP3: (1)                                    20.Trôi vào biển giải thoát: MP3:(1)

03.Thức tâm đạt bổn : MP3:(1)(2)                            21.Đoạn gốc rễ sinh ái dục: MP3:(1)  

04.Hiện hành sa môn :
MP3:(1)                                22.Đoạn các duyên sinh: MP3:(1)

05.Con đường thiện ác : MP3:(1)                             23.Mặc giáp tinh tấn: MP3:(1)

06.Làm mới thân tâm: MP3:(1)                                 24.Con đừơng trung đạo: MP3:(1)

07.Tu tập nhẫn nhục : MP3:(1)                                25.Thanh lọc tâm thức:MP3:(1)  

08.Bác học đa văn :
MP3:(1)                                    26.Hạnh phúc của con đường tâm linh: (1)

09.Tùy hỷ cúng dường: MP3:(1)                               27.Người hiểu đạo:MP3:(1)

10.Vượt qua khó khăn : MP3:(1)                               28.Nhất vị pháp: MP3: (1)  

11.Tịnh tâm thu chi:
MP3:(1)                                     29.Thân tâm nhất như :MP3:(1)

12.Hành đạo thu chận :Mp3:(1) (2)                           30.Thân cận bên Phật : MP3:(1)

13.Xả ly ái dục :MP3: (1)                                           31.Đoạn gốc rễ: MP3:(1)

14.Thắp sáng trí tuệ : MP3:(1)                                  32.Nhìn bằng mắt Phật: MP3: (1)                  

15.Siêu việt nhị biên :
MP3: (1)                                  33.Họa hại của ái dục: MP3:(1)

16.Tam pháp ấn : MP3:(1)                                        34.Nỗi sợ sinh tử :MP3:(1)

17.Tham đắm các dục: MP3:(1)                                35.Phong cách sa môn: MP3: (1)     

18.Quán chiếu thọ dụng:
MP3:(1)                             

            
Quy Sơn cảnh sách:

Quy Sơn cảnh sách :MP3:(1) (2) (3) (4) (5) (6)                            


LUẬT HỌC:

Luật Học Đại Cương:

Khái niệm về giới: MP3:(1) (2) (3) (4)

Lịch sử truyền thừa: MP3:(1) (2) (3)

Tỳ Ni Nhật Dụng:

Tỳ Ni Nhật Dụng: MP3:(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)