Trang Pháp Thí


Các bài giảng dưới đây được đăng tải dang AUDIO MP3.

Các
LINKS VIDEOS bài giảng upload lên You Tube:
*Tất cả bài giảng Videos:
Sư Sán Nhiên videos
   *Tieu Bo Kinh Videos (Kinh Phap Cu & Kinh kiet Tuong)
   *T
rung Bo Kinh Videos
   *Truong Bo Kinh Videos
   *Tu Thanh De
   *Thanh Tinh Dao Video
   *Tu Niem Xu Videos
   *37 Pham Tro Dao
                         

 
          
AUDIO MP3                     

TIỂU BỘ KINH

01.KINH PHÁP CÚ

Kinh Pháp Cú gồm 423 câu, phân thành 26 phẩm

Kinh Pháp Cú – Kinh đọc
(1)
Kinh Pháp Cú – Ngâm  (1)
Kinh Pháp Cú – Võ Tá Hân phổ nhạc  (1)

01.Phẩm song yếu -  (1)
02.Phẩm không phóng dật -  (1)
03.Phẩm Tâm -  (1)
04.Phẩm hoa -  (1)
05.Phẩm kẻ ngu -  (1)
06.Phẩm hiền trí -  (1)
07.Phẩm A La Hán – (1)
08.Phẩm ngàn – (1)
09.Phẩm ác – (1)
10.Phẩm hình phạt – (1)
11.Phẩm già -  (1)
12.Phẩm tự ngã - (1)
13.Phẩm thế gian - (1)
14.Phẩm Phật Đà - (1)
15.Phẩm An lạc - (1)
16.Phẩm hỷ ái –(1)
17.Phẩm phẫn nộ - (1)
18.Phẩm cấu uế - (1)
19.Phẩm pháp trụ - (1)
20.Phẩm đạo -(1)
21.Phẩm Tạp lục - (1)
22.Phẩm địa ngục - (1)
23.Phẩm voi -  (1)
24.Phẩm ái dục - (1)
25.Phẩm tỳ khưu - (1)
26.Phẩm Bà la môn - (1)

02.KINH KIẾT TƯỜNG – MANGALA SUTTA:

Kinh đọc  (1)
Bài giảng: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)(20) (21)TRUNG BỘ KINH

Giới thiệu tổng quát Kinh Trung Bộ : (1)

01. Kinh Pháp môn căn bản:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1)  (2) (3) (4)

02. Kinh Tất cả các lậu hoặc:
Kinh đọc:  
(1)
Bài giảng: (1) (2) (3)

03.Kinh Thừa Tự Pháp
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1)

04.Kinh Sợ hãi và khiếp đảm:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2)

05.Kinh Ứớc nguyện:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2) (3) (4)

06.Kinh không uế nhiễm:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2)

07.Kinh ví dụ tấm vải:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2) (3)

08.Kinh đọan giảm:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2)

09.Kinh Chánh tri kiến:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng:  (1) (2) (3) (4) (5)

10.Kinh niệm xứ:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1)  (2) (3)  (4)  (5) (6) (7)

11.Kinh Tiểu Sư tử hống:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12.Kinh Đại Sư tử hống:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)    
(16) (17) (18)

13.Kinh Đại Khổ uẩn:
Kinh đọc:
(1)
Bài giảng: (1) (2)


TRƯỜNG BỘ KINH        

01.Kinh Phạm Võng:
(1) (2) (3) (4) (5)

02.Kinh Sa Môn Quả:(1) (2) (3) (4) (5) (6)

03.Kinh A Ma Trú: (1) (2) (3)

04.Kinh Chủng Đức: (1)

05.Kinh Kutadanta: (1) (2)

06.Kinh MahaLi: (1) (2)

07.Kinh Thập Thượng: (1)

THANH TỊNH ĐẠO

01.GIỚI THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

02. ĐỊNH THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

03.TUỆ THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

MỘT SÔ BÀI GIẢNG KHÁC

37 PHẨM TRỢ ĐẠO:

TỨ NIỆM XỨ:  
1.Thân Niệm Xứ:
(1)     
2.Thọ Niệm Xứ:
(1)
3.Tâm Niệm Xứ: (1)
4.Pháp Niệm Xứ: (1)
5.Thiền chỉ và thiền quán: (1)
6.Pháp Hành Tứ Niệm Xứ: (1)

TỨ CHÁNH CẦN: (1)

TỨ NHƯ Ý TÚC: (1)

NGŨ LỰC NGŨ QUYỀN: (1)

THẤT GIÁC CHI: (1)

BÁT CHÁNH ĐẠO: (1)

TÓM LƯỢC 37 PHẨM TRỢ ĐẠO: (1)

TỨ THÁNH ĐẾ:

1.Khổ Thánh Đế:
(1)    
2.Tập Thánh Đế:
(1)  
3.Diệt Thánh Đế:
(1)
4.Đạo Thánh Đế: (1)

TRIẾT LÝ VỀ NGHIỆP: (1) (2) (3) (4)

NHÂN SANH TRÍ TUỆ: (1)
SƯ SÁN NHIÊN