Trang Pháp Thí
                     
               CÁC KHÓA TU HỌC:

* A Tỳ Đàm - Dallas năm 2016:

01.A tỳ đàm 02 : MP3 : (1)

02.A tỳ đàm 02 : MP3 : (1)

03.A tỳ đàm 03 : MP3 : (1)

04.A tỳ đàm 04 : MP3 : (1)

05.A tỳ đàm 05 : MP3 : (1)

06.A tỳ đàm 06 : MP3 : (1)

07.A tỳ đàm 07 : MP3 : (1)

08.A tỳ đàm 08 : MP3 : (1)

09.A tỳ đàm 09 :Phân tích danh, sắc qua 6 thức và 6 trần: MP3 : (1)

10.A tỳ đàm 10 :Phân tích danh, sắc qua 5 uẩn: MP3 : (1)

11.A tỳ đàm 11. Phân tích danh, sắc qua 6 thức và 6 trần -(tt): (1)

12.A tỳ đàm 12.Lịch sử A Tỳ Đàm: MP3:(1)

13.A tỳ đàm 13. Lịch sử A Tỳ Đàm - 7 tâm sở biến hành: MP3:(1)

14.A tỳ đàm 14.Phần đầu: Ôn tập Danh, sắc qua 5 uẩn, 6 thức, 6 trần -Phần cuối: 28 sắc pháp,
tâm hữu phần và lộ trình tâm, 4 điều kiện tạo sinh sắc pháp: MP3:
(1)

15.A tỳ đàm 15.Phân loại thiện nghiệp và vấn đề cận tử nghiệp:MP3:(1)

16.A tỳ đàm 16.Giáo lý duyên khởi: MP3: (1)

17.A tỳ đàm 17.Duyên hệ: MP3: (1)

18.A tỳ đàm 18.Các pháp thi thiết (chế định): MP3: (1)


* Tứ Diệu Đế - Trung Tâm Thuận Pháp 04-2017
Tứ Diệu Đế : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

* Khóa Học Tại Virginia 06-2017
(1) (2) (3) (4) (5)

* Khóa Học Tại Virginia 10-2017

* Giáo Lý Duyên Hệ, Houston 02-2018
Giáo Lý Duyên Hệ:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

* Giáo Lý Căn Bản , California 04-2018:
(1) (2) (3) (4) (5)

* Lớp Giáo Lý Mùa Xuân Virginia 04-2018

*Pháp môn Tuệ Quán và Giáo Lý A Tỳ Đàm- Sydney Burmese Buddhist Vihara
03.2019:
01.Vài Nét Tiêu Biểu Về Chúng Sinh & Vũ Trụ:  (1)    
02.Bốn Loại Nghiệp, Vũ Trụ & Con Người Theo Giáo Lý A Tỳ Đàm: (1)
03.Khái Niệm Về Vô Thường Vô Ngã & Hành Giả Tứ Niệm Xứ: (1)
04.Duyên Khởi - 12 Nhân Duyên - 6 Cơ Tánh Chúng Sanh: (1)   
05.Giáo Lý Duyên Khởi, Dòng Luân Hồi :
(1)
06.Lịch Sử Kinh Điển :(1)
07.Bốn Đế - 12 Duyên Khởi - Tứ Niệm Xứ :(1)
08.Tứ Vô Lượng Tâm, Pháp Môn Tuệ Quán: (1)
09.Căn Bản Giáo Lý A Tỳ Đàm: (1)
10.Vài Nét Về Pháp Hành Thiền Quán: (1)
11.Tứ Niệm Xứ , Giải Đáp Thắc Mắc: (1)
12.Vô Minh, Hành Trình Giải Thoát: (1)
13.Hỏi Đáp Phật Pháp :(1)

                       
              
SÁCH ĐỌC


Ngày xưa sư phụ: MP3:(1)

Chúng sanh và sanh thú:MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Thiền học nam truyền:MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống – Dr.Mehm Tin Mon- Sư Giác Nguyên dịch
Chương 1: Tâm pháp : MP3:
(1)
Chương 2: Tâm sở: MP3: (1)
Chương 3: Tạp phần tập yếu: MP3: (1)
Chương 4: Tâm lộ : MP3: (1)
Chương 5: Sinh loại - Cảnh giới tái sanh: MP3: (1)
Chương 6: Sắc pháp và Niết Bàn: MP3: (1)
Chương 7: A Tỳ Đàm tập yếu: MP3: (1)
Chương 8: Duyên sinh - Duyên hệ - Chế định: MP3: (1)
Chương 9: Thiền chỉ tịnh - Thiền quán: MP3: (1)


             CÁC BÀI PHÁP NGẮN

Lịch sử Dức Phật trong kinh điển Pali: MP3:(1)

Nhữ kinh nghiệm Phật pháp: MP3: (1)

Xây hay chống: MP3:(1)

Hạnh phúc và đau khổ: MP3:(1) (2)

Chủng tử: MP3: (1)

Bàn về cái chết: MP3:(1)

Bốn loại thức ăn: MP3: (1)

Tiếng động trong rừng sâu: MP3: (1)

Bốn pháp ấn trong Phật giáo: MP3: (1)

Chữ có và chữ của: MP3: (1)

Con đường trung đạo: MP3: (1)

Căn bản hành thiền: MP3: (1)

Đắc nhân tâm: MP3: (1)

Buông: MP3: (1)

Hồi hướng cho người chết: MP3: (1)

Giới và sự ích lợi của sự giữ giới: MP3: (1)

Khổ và con đường thoát khổ: MP3: (1) (2) (3) (4)

Dở dang và lỡ làng: MP3: (1)

Pháp thoại Vu Lan 2010: MP3: (1)

Phật pháp diễn giảng qua kinh tụng Pali: MP3: (1)

Ý nghĩa rằm tháng giêng: MP3: (1)

Xuất gia là điều khó: MP3: (1)

Tứ lợi hậu thế: MP3: (1)

Tự tìm hướng đi cho mình : MP3: (1)

Thế nào là sống và chết: MP3: (1)

Thập độ: MP3: (1)

Sự hành trì của người Phật tử: MP3: (1)

Sống chánh niệm: MP3: (1)

Bài pháp cuối năm: MP3: (1)

Tứ Diệu Đế, Lý Duyên Khởi: MP3: (1)

Ba đời mười phương Tam Bảo: MP3: (1) (2)

Bát Chánh Đạo: MP3: (1)

Chánh Niệm và Tỉnh giác: MP3: (1)

Chữ Duyên (Tứ Niệm Xứ) : MP3: (1)

Đón nhận cơn mưa : MP3: (1)

Khoảng trống để lại : MP3: (1)

Khúc gỗ trôi sông : MP3: (1)

Pháp Môn Tuệ Quán : MP3: (1)

Tầm quan trọng của việc tu tập Tứ Niệm : MP3: (1)

Tứ niệm xứ, A-tỳ-đàm: MP3: (1)

Hồi hướng phước thiện cho người thân quá vãng: (1)

Thập Nhị Nhân Duyên: (1) (2)

Bốn loại thực phẩm : MP3:(1)
Video:(1)

Những Lối Mòn: (1)

Sống Chánh Niệm: (1) (2) (3) (4) (5)         
SƯ TOẠI KHANH  (GIÁC NGUYÊN) 02