Trang Pháp Thí


Đại Cương Kinh Tăng Chi - Thích Bửu Chánh thuyết giảng: (1)


Kinh Tăng Chi  - HT  Thích Chơn Thiện thuyết giảng:

Chương 6 pháp : (1)

Chương 7 pháp: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22) (23) (24)

Chương 8 pháp :(1) (2) (3)Tăng Chi Bộ Kinh: Sư Toại Khanh thuyết giảng:

Duyên Khởi:(1)

Chương Một Pháp

Chương Một Pháp - Phẩm 1: Nữ sắc: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 2 - Đoạn Triền Cái :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 3 - Khó Xử Dụng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 4 - Không Điều Phục: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 5 - Đặt Hướng Và Trong Sáng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 6 - Búng Ngón Tay: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 7 : Tinh tấn : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 8 - Làm Bạn Với Thiện: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 9 -  Phóng Dật :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 10 - Phi Pháp: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 12 - Vô Phạm: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Một Người: (1)P

Chương Một Pháp - Phẩm 14 - Người tối thắng: (
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chương Một Pháp - Phẩm 15 - Không thể có được: (1) (2)

Chương Một Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Một pháp : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 17 - Chủng Tử: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 18 - Makkhali: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 19 - Không phóng dật: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 20 - Thiền định:(1)


Chương Hai Pháp  

Chương Hai Pháp - Phẩm 01: Phẩm hình phạt:
(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 02: Tranh luận : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 03: Người ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 04: Tâm thăng bằng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 05: Hội chúng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 06: Phẩm người :(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 07: Phẩm lạc:(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 08: Phẩm Tướng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 09: Phẩm Các Pháp : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 11: Phẩm Các Hy Vọng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 12: Phẩm Hy Cầu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 13: Phẩm Bố Thí: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 14:Phẩm Đón Chào: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 15:Phập Nhập Định: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 16:Phẩm Phẫn Nộ: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm Thứ Mừơi Bảy:(1)


Chương Ba Pháp  

Chương Ba Pháp - Phẩm 1 - Phẩm Người Ngu:
(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 01 - Ba Pháp : (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 02 -Ba Chỗ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 03 -Hy Vọng (Ba Hạng Người): (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 04 -Pháp Vương: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 05 -Người Đóng Xe Hay Pacetana: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 06 -Con Đường Không Lỗi Lầm: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 07 - Thiên Giới: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 08: Người Buôn Bán:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 01 - Chứng Thực Với Thân: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 02 - Người  Bệnh: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 03 - Chất Chứa: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 04 - Nhiều Lợi Ích: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 05 - Vết Thương Làm Mủ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 06 - Cần Phải Thân Cận: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 07 - Đáng Ghê Tởm: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 08 - Nói Như Hoa: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 09 - Mù Lòa: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 10- Lộn Ngược: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 01- Phẩm Phạm Thiên: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 02-  Ananda: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 03-  Sariputa: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 04- Phẩm Các Nguyên Nhân: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 05- Phẩm Về Alavi: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 06- Phẩm Diêm Vương:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 07- Phẩm Bốn Bậc Ðại Vương: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 08- Phẩm Sakka: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 09- Phẩm Được Nuôi Dưỡng Tử Tế: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 10- Phẩm Kiêu Mạn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 11- Phẩm Tăng Thượng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 01 - Sự Có Mặt: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 02 - Sự Kiện: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 03 - 04: Ba Lợi Ích - Trường Hợp: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 05 - Bổn Phận: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 06 - Bậc Giới Hạnh: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 07 - Hữu Vi: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 08 -Vô Vi: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 09 -  Núi: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 10 - Nhiệt Tình Tinh Tấn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 11 - Giặc Cướp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 01 - Hai Người: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 02 -Vị Bà-La-Môn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 03 - Người Giàu Có: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 04 - Vacchagotta: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 05 - Tikanna: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 06 - Sangarava: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 01 - Sở Y Xứ : (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 02 - Các Sợ Hãi: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 03 - Venaga:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 04 - Sarabha: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 05 - Các Vị Ở Kesaputta: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 06 - Các Vấn Đề Được Nói Đến: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 07 - Du Sĩ Ngoại Ðạo: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 08 - Các Căn Bản Bất Thiện: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 09 - Uposatha :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 01 - Channa: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 02 - Tà Mạng Ðệ Tử: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 03 - Người Họ Thích: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 04 - Vị Lõa Thể: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 05 - Cần Phải Khích Lệ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 06 - Hiện Hữu: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 07 - Tư và Khởi Điểm: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 08 - Sự Hầu Hạ Giúp đỡ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 09 - Hương: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 10 - Abhibhu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 01 - Sa Môn :(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 02 - Nghề Nông: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 03 - Người Vajji: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 04 - Hữu Học (1): (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 05 - Hữu Học (2): (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 06 - Bản Tụng Ðọc (1): (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 07 - Học Giới:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 08 - Pankadha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 01 - Cấp Thiết :(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 02 -  Sống Viễn Ly: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 03 - Hội Chúng:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 04 - Con Ngựa Thuần Thục: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 05 - Vải Thô Bằng Vỏ Cây: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 06 - Hạt Muối: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 07 - Kẻ Lọc Vàng :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 01 - Trước Khi Giác Ngộ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 02 - Vị Ngọt: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 03 - Khóc Than: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 04 - Không Thỏa Mãn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 05 - Nóc Nhọn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 06 - Ba Nhân Duyên: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 01 - Rơi Vào Ðọa Xứ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 02 - Khó Tìm Ðược: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 03 - Không Thể Ước Lượng:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 04 - Không Vô Biên Xứ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 05 - Khiếm Khuyết Và Viên Mãn:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 06 - Chính Xác: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 07 - Hành Động: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 08 - Thanh Tịnh: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 09 - Toàn Hảo: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 01 - Tại Kusinàra: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 02 - Tranh Luận: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 03 - Ðiện Thờ Gotama: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 04 - Bharandu: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 05 - Hatthaka: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 06 - Thối Nát: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 07 - Anuruddha 1: (1)       
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 08 - Anuruddha 2:
(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 09 -Che Giấu: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 10 - Chữ Viết Trên Ðá, Trên Ðất, Trên Nước: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 01 - Kẻ Chiến Sĩ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 02 - Hội Chúng: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 03 - Bạn: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 04 - Xuất Hiện: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 05 - Mền Bằng Tóc (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 06 - Thành Tựu Tăng Trưởng: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 07 - Ngựa Chưa Ðược Ðiều Phục:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 08 - Ngựa Ðược Ðiều Phục: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 09 - Các Loại Ngựa Thuần Thục: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 10 - Morannivàpa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 01 - Không Thiện:(1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 02 - Kính Lễ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 03 - Buổi Sáng Tốt Ðẹp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 01 - Ðạo Lộ: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 02 - Sát Sanh: (1)
Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 03 - Định: (1)


Chương Bốn Pháp

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 01 - Giác Ngộ: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 02 - Rời Khỏi :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 03 - Mất Gốc 01:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 04 - Mất Gốc 02:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 05 - Thuận Dòng:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 06 - Học Hỏi Ít: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 07 - Chói Sáng Tăng Chúng: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 08 - Vô Sở Úy: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 09 - Khát Ái: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 10 - Các Ách: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 01 - Hành:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 02 - Chế Ngự:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 03 - Chánh Cần :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 04 - Chế Ngự:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 05 - Thi Thiết:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 06 - Trí Tế Nhị :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 07 - Sanh Thú Không Nên Ði :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 08 - Người Ðầu Bếp:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 01 - Tại Uruvelà (1):(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 02 - Tại Uruvelà (2):(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 03 - Thế Giới: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 04 - Kàlaka: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 05 - Phạm Hạnh: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 06 - Kẻ Lừa Dối: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 07 - Biết Ðủ: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 08 - Truyền Thống: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 09 - Pháp Cú (phần 1):(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 09 - Pháp Cú (phần 2): (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 01 - Bánh Xe :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 02 - Nhiếp Pháp:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 03 - Con Sư Tử:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 04 - Các Lòng Tin :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 05 - Vassakàra:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 06 - Tùy Thuộc Thế Giới :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 07 - Không Thể Rơi Xuống:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 08 - Tránh Né:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 09 - Ujjaya - Udayi:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 01- Ðịnh:(1)a
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 02- Các Câu Hỏi :
(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 03- Phẫn Nộ: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 04- Rohitassa: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 05- Rất Xa Xăm :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 06- Visàkhà:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 07- Tưởng Ðiên Ðảo:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 08- Các Uế Nhiễm :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 01 - Nguồn Sanh Phước:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 02 - Sống Chung:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 03 - Xứng Ðôi :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 04 - Suppavàsà:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 05 - Sudatta:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 06 - Bổn Phận Người Gia Chủ:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 01 - Bốn Nghiệp Công Ðức: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 02 - Không Nợ:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 03 - Bằng Với Phạm Thiên :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 04 - Ðịa Ngục:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 05 - Hình Thức Bên Ngoài:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 06 - Tham Ái:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 07 - Vua Các Loài Rắn:  (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 08 - Devadatta :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 09 - Tinh Cần: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 10 - Phi Pháp:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 01 - Không Có Hý Luận: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 02 - Chánh Kiến:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 03 - Bậc Chân Nhân :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 04 - Người Vợ Trẻ :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 05 - Sự Tối Thượng:(1)n
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 06 - Kusinàrà:
(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 07 - Không Thể Nghĩ Ðược:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 08 - Thanh Tịnh Thí Vật:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 09 - Buôn Bán:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 10 - Tinh Túy của Sự Nghiệp :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 01 - Ăn Trộm:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 02 - Nói Láo:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 03 - Tán Thán :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 04 - Tối Tăm:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 05 - Thấp Kém:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Có Rung Ðộng 06 - Các Hạng Sa Môn:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la)01 - Các A Tu La:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la)02 - Ðịnh:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la)03 - Que Lửa:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Asura (A-tu-la)04 - Potaliya:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 01 - Mây Mưa:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 02 - Cái Ghè:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 03 - Các Hồ Nước:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 04 -Các Trái Xoài: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 05 - Các Loại Chuột: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 06 - Các Loại Bò Ðực:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 07 - Các Cây: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Mây Mưa 08 - Các Con Rắn:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 01 - Kesi :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 02 - Tốc Ðộ:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 03 - Gậy Thúc Ngựa:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 04 - Con Voi:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 05 - Các Trường Hợp :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 06 - Không Phóng Dật:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 07 - Hộ Trì: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 08 - Xúc Ðộng: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 09 - Sợ Hãi 1: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Kesi 10 - Sợ Hãi 2: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 01 -Tự Trách:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 02 - Sóng Biển :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 03 - Hạng Người Sai Khác 1:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 04 - Hạng Người Sai Khác 2 :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 05 - Từ 1:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 06 - Từ 2:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 07 - Vi Diệu 1:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 08 - Vi Diệu 2:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 09 - Vi Diệu 3:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi 10 - Vi Diệu 4:(1)  

Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 01 - Kiết Sử:
(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 02 - Trả Lời:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 03 - Lanh Trí :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 04 - Nỗ Lực:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 05 - Có Tội :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 06 - Có Giới 01:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 07 - Có Giới 02:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 08 - Viễn Ly:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 09 - Thuyết Pháp:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Loài Người 10 - Hạng Thuyết Trình :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Ánh Sáng 01 - Hào Quang:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ánh Sáng 02 - Ánh Sáng- Ánh Lửa-Ánh Chiếu:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ánh Sáng 03 - Thời Gian :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 01 - Các Căn:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 02 - Lực:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 03 - Kiếp:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 04 - Bệnh:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 05 - Thối Ðọa:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 06 - Tỷ-Kheo Ni:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Các Căn 07 - Luật Của Bậc Thiện Thệ:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 01 - Tóm Tằt:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 02 - Bất Tịnh:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 03 - Kham Nhẫn 01:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 04 - Kham Nhẫn 02:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 05 - Với Các Chi Tiết:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 06 - Sàriputta Và Moggallàna:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 07 - Với Một Vài Nỗ Lực:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ðạo Hành 08 - Gắn Liền Cột Chặt :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 01 - Với Tư Tâm Sở :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 02 - Ðược Ngã Tánh: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 03 - Phân Tích: (1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 04 - Kotthita:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 05 - Upavàna:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 06 - Mong Cầu:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 07 - Rahula:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 08 - Hồ Nước Ở Làng:(1)  
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 09 - Niết Bàn:
(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Tư Tâm Sở 10 - Căn Cứ Ðịa:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 01 - Người Chiến Sĩ:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 02 - An Toàn:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 03 - Ðiều Ðược Nghe:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 04 - Không Sợ Hãi:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 05 - Các Sự Thật Bà La Môn:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 06 - Con Ðường Sai Lạc:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 07 - Vassakàra:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 08 - Upaka:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 09 - Chứng Ngộ:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 10 - Ngày Trai Giới:(1)

Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 01 - Nghe Với Tai :(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 02 - Trường Hợp:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 03 - Bhaddiya:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 04 - Các Vị Sàpùga:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 05 - Vappa:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 06 - Salha:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 07 - Mallika:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 08 - Tự Hành Hạ Mình :(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 09 - Ái:(1)
Chương Bốn Pháp - Ðại Phẩm 10 - Luyến Ái:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bậc Chân Nhân:(1):

Chương Bốn Pháp - Phẩm Ô Uế 01 - Chúng:
(1):
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ô Uế 02 - Tà Kiến:
(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Ô Uế 03 - Không Biết Ơn: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Diệu Hạnh:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp 01- Nghiệp :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp 02 - Sonakàyana:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp 03 - Vị Sa Môn:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp 04 - Các Lợi Ích Nhờ Bậc Chân Nhân:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 01 - Phạm Tội 01:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 02 - Phạm Tội 02:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 03 - Lợi ích Học Tập:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 04:- Cách Nằm :(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 05:- Xứng Ðáng Ðược Dựng Tháp:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội 06:- Cách Thức Nói:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 01 - Thắng Trí:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 02 - Tầm Cầu:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 03 - Nhiếp Pháp:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 04 - Con của Màlunkyàputta:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 05 - Con Ngựa Thuần Chủng:(1)
Chương Bốn Pháp - Phẩm Thắng Trí 06 - Sống Trong Rừng:(1) P


Chương Năm Pháp

Chương Năm Pháp - Phẩm Sức Mạnh Hữu Học - Tóm Lược:(1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 01 - Không Có Cung Kính:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 02 - Các Uế Nhiễm:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 03 - Ác Giới:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 04 - Nhiếp Thọ:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 05 - Giải Thoát Xứ:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 06 - Định: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 07 - Năm Chi Phần :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 08 - Kinh Hành :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Năm Phần 09 - Tôn Giả Nàgita :(1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 01 - Sumanà , Con Gái Vua: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 02 - Cundì, Con Gái Vua: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 03 - Uggaha, Người Gia Chủ :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 04 - Ðại Tướng Sìha: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 05 - Cho Ðúng Thời:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 06 - Bố Thí Bữa Ăn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 07 - Sự Lợi Ích Lòng Tin: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 08 - Con Trai :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Sumanà 09 - Cây Sàla Lớn: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 01 - Trở Thành Giàu: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 02 - Khả Lạc: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 03 - Cho Các Vật Khả Ái: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 04 - Phước Ðiền: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 05 - Cụ Túc: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 06 - Sự Kiện Không Thể Có Ðược: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 07 - Người Kosala: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua Munda 08 - Tôn Giả Nàrada: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 01 - Ngăn Chặn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 02 - Ðống: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 03 - Các Chi Phần: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 04 - Thời Gian Ðể Tinh Cần: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 05 - Mẹ Và Con :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 06 - Thân Giáo Sư: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 07 - Sự Kiện Cần Phải Quan Sát: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 08 - Thanh Niên Licchavi: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Triền Cái 09 - Khó Tìm Ðược: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Tưởng 01 - Các Tưởng :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tưởng 02 - Tăng Trưởng :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tưởng 03 - Nói Chuyện: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tưởng 04 - Thần Thông: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 01 - Tâm Giải Thoát Quả 01:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 02 - Tâm Giải Thoát Quả 02: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 03 - Sống Theo Pháp :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 04 - Người Chiến Sĩ 01:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 05 - Người Chiến Sĩ 02: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 06 - Sợ Hãi Trong Tương Lai 01:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 07 - Sợ Hãi Trong Tương Lai 02:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 08 - Sợ Hãi Trong Tương Lai 03:(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Chiến Sĩ 09 - Sợ Hãi Trong Tương Lai 04:(1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 01 - Khả Ái - P.1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 01 - Khả Ái - P.2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 02 - Ly Tham: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 03 - Lừa Ðảo :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 04 - Lòng Tin :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 05 - Không Kham Nhẫn :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 06 - Vô Ngại Giải: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 07 - Giới :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 08 - Vị Trưởng Lão: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 09 - Vị Tỷ Kheo Hữu Học 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trưởng Lão 10 - Vị Tỷ Kheo Hữu Học 2: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 01 - Ðầy Ðủ 1: (1)  
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 02 - Ðầy Ðủ 2:
(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 03 - Trả Lời: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 04 - Lạc Trú: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 05 - Bất Ðộng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 06 - Nghe Pháp: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 07 - Nói Chuyện :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 08 - Rừng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 09 - Con Sư Tử :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kakudha 10 - Kakudha: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 01 - Ðáng Sợ Hãi: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 02 - Ðáng Nghi Ngờ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 03 - Kẻ Ăn Trộm: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 04 - Ðem Lại An Lạc: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 05 - An Ổn Trú :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 06 - Tôn Giả Ananda :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 07 - Giới: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 08 - Người Bốn Phương: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm An Ổn Trú 09 - Khu Rừng:(1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 01 - Ði Ðến Các Gia Ðình: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 02 - Sa Môn Tùy Tùng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 03 - Thiền Ðịnh: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 04 - Tại Andhakavinda :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 05 - Xan Lẫn :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 06 - Tán Thán: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Andhakavinda 07 - Ganh Tỵ - Tri Kiến - Lời Nói: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 01 - Người Bệnh :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 02 - Săn Sóc Bệnh P.1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 03 - Săn Sóc Bệnh P.2 :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 04 - Tuổi Thọ P.1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 05 - Tuổi Thọ P.2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 06 - Sống Biệt Lập :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 07 - Các Ðiều Khổ Cho Sa Môn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 08 - Ngũ Nghịch 01: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 09 - Ngũ Nghịch 02: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bệnh 10 - Thành Tựu: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 01 - Chuyển Luân Vương 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 02 - Chuyển Luân Vương 2 :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 03 - Chuyển Luân Vương 3: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 04 - Tại Mỗi Phương Hướng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 05 - Mục Đích 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 06 - Mục Đích 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 07 - Ngủ Rất Ít: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 08 - Các Đồ Ăn Thực Vật: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 09 - Không Có Thể Kham Nhẫn :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Vua 10 - Biết Nghe: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 01 - Cho Là Khinh: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 02 - Làm Sai Lạc: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 03 - Tại Ðền Sàrandada :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 04 - Tại Rừng Tikandaki: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 05 - Con Ðường Ðến Ðịa Ngục: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 06 - Người Bạn :(1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 07 - Bố Thí Không Xứng Bậc Chân Nhân: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 08 - Bố Thí Xứng Bậc Chân Nhân: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 09 - Thời Giải Thoát 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Tikandaki 10 - Thời Giải Thoát 2:(1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 01 - Quyết Ðịnh Tánh Về Diệu Pháp 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 02 - Quyết Ðịnh Tánh Về Diệu Pháp 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 03 - Quyết Ðịnh Tánh Về Diệu Pháp 3: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 04 - Diệu Pháp Hỗn Loạn 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 05 - Diệu Pháp Hỗn Loạn 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 06 - Diệu Pháp Hỗn Loạn 3: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 07 - Ác Thuyết: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 09 - Tôn Giả Udàyi: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Diệu Pháp 10 - Khó Trừ Khử: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 01 - Trừ Khử Hiềm Hận 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 02 - Trừ Khử Hiềm Hận 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 03 - Diệt Thọ Tưởng Định: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 04 - Buộc Tội: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 05 - Đưa Đến Biết: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Hiềm Hận 06 - Bhaddaji: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 01 - Sợ Hãi: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 02 - Kẻ Bị Vất Bỏ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 03 - Hoan Hỷ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 04 - Người Buôn Bán: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 05 - Các Vua: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 06 - Gia Chủ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Nam Cư Sĩ 07 - Gavesi: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Rừng - Rừng: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 01- Ví Dụ Con Chó: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 02- Bà La Môn Dona: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 03- Bà La Môn Sangarava: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 04- Bà La Môn Karanapali: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 05- Bà La Môn Pingiyani: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 06 - Mộng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 07 - Mưa: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 08 - Lời Nói: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 09 - Gia Đình: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Bà La Môn 10 - Xuất Ly: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 01 - Kimbila: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 02 - Nghe Pháp: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 03 - Tâm Triền Phược : (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 04 - Cháo: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 05 - Tăm Xỉa Răng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 06 - Thuyết Pháp Với Giọng Ca: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Kimbila 07 - Thất Niệm: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 01 - Mắng Nhiếc: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 02 - Ðấu Tranh: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 03 - Ác Giới, Phá Giới: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 04 - Người Nói Nhiều: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 05 - Không Kham Nhẫn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 06 - Không Tịnh Tín 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 07 - Không Tịnh Tín 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 08 - Lửa: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Mắng Nhiếc 09 - Tại Madhura: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 01 - Du Hành Dài: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 02 - Sống Quá Lâu 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 03 - Sống Quá Lâu 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 04 - Viếng Thăm Gia Ðình 1: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 05 - Viếng Thăm Gia Ðình 2: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 06 - Tài Sản: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 07 - Bữa Ăn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Du Hành Dài 08 - Rắn Ðen: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 01 - Trú Tại Chỗ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 02 - Ðược Ái Mộ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 03 - Làm Cho Chói Sáng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 04 - Giúp Ðỡ Nhiều: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 05 - Có Lòng Từ Mẫn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 06 - Không Tán Thán Tương Xứng: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Trú Tại Chỗ 07 - Xan Tham: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Ác Hành 01 - Người Ác Hành: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Ác Hành 02 - Nghĩa Ðịa: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Ác Hành 03 - Tịnh Tín Ðối Với Một Người: (1)

Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 01 - Cụ Túc Giới: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 02 - Che Chở Và Phục Vụ: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 03 - Xan Tham : (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 04 - Phạm Hạnh: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 05 - Thiền và Thánh Quả: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 06 - Người Tri Phạn: (1)
Chương Năm Pháp - Phẩm Cụ Túc Giới 07 - Năm Pháp: (1)
TĂNG CHI BỘ KINH 01
Từ Chương 01 Pháp đến Chương 05 Pháp