Trang Pháp Thí

Sách đọc:

Nhặt lá bồ đề: (1) (2) (3)
Những cánh hoa đàm: (1) (2) (3)
Mười bức tranh chăn trâu: (1) (2)
Thiền sư Việt Nam: (1)
Bước Đầu Học Phật: (1) (2) (3)
Chìa Khóa Học Phật: (1)

Giảng kinh, ngữ lục:
Tâm kinh
Qui sơn cảnh sách
Kinh Kim Cang
Kinh Bát đại nhân giác
Kinh Thập thiện
Kinh Viên giác
Lâm Tế ngữ lục
Kinh Lăng Gìa Tâm Ấn
Kinh Thắng Man

Giảng thiền:
Tam tổ trúc lâm
Tham thiền yếu chỉ
Thiền tông Vĩnh Gia tập


Pháp thoại:

Ba điều căn bản của ngừơi tu Phật
Bài pháp kỳ diệu
Bản ngã là gốc của khổ đau                                                  
Báo hiếu ngày Vu Lan
Bệnh chấp ngã
Biết mà cố phạm
Biệt nghiệp và đồng nghiệp
Bội giác hiệp trần
Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả
Cách báo hiếu lâu dài
Cá nhảy khỏi lứơi
Chấp ngã là gốc khổ đau
Chấp ngã là gốc của khổ
Chỗ đồng và khác giữa Phật học và khoa học
Chữ không trong kinh Bát nhã
Chữ tu
Cội nguồn Phật pháp
Con ngừơi có linh hồn hay không
Cuộc đời là mâu thuẩn
Đãi cát tìm vàng
Đạo Phật bình đẳng tự do tuyệt đối
Đạo Phật bi quan hay lạc quan
Đạo Phật là đạo của mọi ngừơi
Đạo Phật là đạo như thật
Đạo Phật là đạo từ bi
Đạo Phật là ngừơi vì ngừơi
Đạo Phật là sức sống vươn lên
Đạo Phật rất tôn trọng tự do
Đạo Phật thấy nói đừng tránh né
Đức Phật giác ngộ cái gì
Đức Phật khi còn đi học đạo
Đừơng sanh tử đừơng bất tử
Giải nghi chân không tánh không
Giảng một chữ xả
Giảng về ba con rắn
Giảng về ba con rắn độc
Giảng về mộng
Hoa rác
Học Phật và tu Phật
Khám phá đựơc ông chủ
Lòng tin của ngừơi con Phật
Luân hồi
Lục tặc lục thông
Lý nhân quả
Mê tín chánh tín
Một ngọn núi ba con đừơng
Một thứ tài sản không bao giờ bị mất
Nghiệp
Nghiệp duyên
Ngỗng chúa uống sữa chừa nứơc
Ngừơi biết tu rất thảnh thơi
Ngừơi đời lơ là việc tối quan trong
Ngừơi tu phải giữ giới
Ngừơi Việt Nam hiểu rất sâu về lý nhân quả
Những đặc điểm trong kinh Pháp Hoa
Phật pháp là thuốc trị tâm bệnh
Phương pháp cứu khổ của đạo Phật
Tập nghiệp        
Thần thông và nghiệp lực
Thế nào là ngừơi biết thương mình
Thiền và giáo
Tìm chân lý
Tìm lại mình biết đựơc mình
Trở về nguồn gốc
Tứ chánh cần
Tu là dừng, chuyển sạch nghiệp
Tu là hiền
Tu là nguồn vui
Tu là trứơc khổ sau vui
Tứ y
Tu trong bận rộn
Vô thừơng
Vô thừơng nhân qủa
Vui nào tạm bợ vui nào chân thật
Ý nghĩa Quán Thế Âm và Đạt  Ma
Khóa Hư Lục

                                         

Đĩa DVD/VCD:

ThanhTừ DVD 01:                                              -Bài ca tâm Phật

ThanhTừ VCD 02:                                              -Đạo Phật  

ThanhTừ VCD 03:                                              -Khuyến tu  

ThanhTừ DVD 04:                                              -Tu ba nghiệp  

ThanhTừ DVD 05:                                              -Bỏ tất cả là được tất cả  

ThanhTừ VCD 06:                                              -Đầu mối của luân hồi và sanh tử giải
                                   thóat

ThanhTừ VCD 07:                                              -Tất cả pháp đều là Phật pháp  

ThanhTừ DVD 08:                                              -Đãi cát tìm vàng – HT ThanhTừ

ThanhTừ DVD 09:                                              -Chánh kiến tà kiến        

ThanhTừ DVD 10:                                              -Đạo Phật là đạo như thật

ThanhTừ DVD 11:                                              -Bổ túc Kinh Bát Nhã

ThanhTừ DVD 12:                                              -Lễ An Vị Phật                                           

ThanhTừ DVD 13:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết HT Tôn Sư
                     Năm 2008                                    

ThanhTừ DVD 14:                                               -Đi Trong Bảo Táp

ThanhTừ DVD 15:                                               -01. Đạo Hạnh Người Xuất Gia –02.
                   Con Người B ất Tử- 03.Lễ
                   Khánh Tuế HT Thanh Từ

ThanhTừ DVD 16:                                               -Lễ Giỗ Cố HT Thiện Hoa

ThanhTừ DVD 17:                                               -Đi Tìm Dấu Vết Tây Thiên

ThanhTừ DVD 18:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết  HT Tôn Sư
               Thiền Viện Đồng Nai   

ThanhTừ DVD 19:                                               -GiảI Nghi Về Nhân Quả  

ThanhTừ DVD 20:                                               -Nghiệp Báo                                    

ThanhTừ DVD 21:                                              -Ý Nghĩa Tam Tự Quy Y  

ThanhTừ DVD 22:                                                -Chuyến Đi Hà Nội Năm
                1996 (2 DVD)   

ThanhTừ DVD 23:                                                -Chuyến Đi Úc Châu (2 DVD)        

ThanhTừ DVD 24:                                                -Phật Pháp Tại Thế Gian

ThanhTừ DVD 25:                                                -Hình Tượng Quán Thế Âm

ThanhTừ DVD 26:                                                -Nối Rộng Sắc Thân

ThanhTừ DVD 27:                                                -Kinh Kim Cang Tam Muội        

ThanhTừ DVD 28:                                                -01.Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề
            -02.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân    

ThanhTừ DVD 29:                                                -Đạo Phật Đời Trần        

ThanhTừ DVD 30:                                                -01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền-
                 02.Thiền Tông Việt Nam
                 Khác Với Các Nước Khác

ThanhTừ DVD 31:                                                -01.Tại Sao Chúng Ta Tu Thiền –02.
                  Đường Lối Tu Thiền Do
                  Chúng Tôi Hướng Dẫn

ThanhTừ DVD 32:                                                -01.Đường Lối Tu Thiền –02.Tại Sao
                  Chúng Ta Theo Đạo Phật

ThanhTừ DVD 33:                                                -Ba Bước Đi Của Thiền Viện Trúc Lâm

ThanhTừ DVD 34:                                                -Lễ Giỗ Tổ Lần Thứ 34

ThanhTừ DVD 35:                                                 01.Lý Nghiệp Báo Của Người Phật  
               Tử -02. Một Bài Pháp Kỳ  
                Diệu                              

ThanhTừ DVD 36:                                                 01.Phước Huệ Song Tu –02.Tìm Ngọc   
                Như Ý                                     

ThanhTừ DVD 37:                                                  01.Học Phật Và Tu Phật  02.Từ Bi Và  
               Nhẫn Nhục                                     

ThanhTừ DVD 38:                                                  01.Tròn Đồng Thái Hư –02. Lý Thuyết    
                Và Thực Hanh                                   

ThanhTừ DVD 39:                                                  01. Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường  
                   02.Tập Nghiệp        

ThanhTừ DVD 40:                                                  01. Ái Là Gốc Sanh Tử Luân Hồi  -02.
                  Lục Tặc Lục Thông     

ThanhTừ DVD 41:                                                  01.Hồi Đầu Thị Ngạn 02.Mê Và Giác

ThanhTừ DVD 42:                                                  01.Tu Phật Là Nguồn Vui Miên Viễn-
                 02.Thiền Là Gì

ThanhTừ DVD 43:                                                  01. Đường Sanh Tử Đường Bất Tử
-                                                                                                02.Tánh Không Duyên Khởi              

ThanhTừ DVD 44:                                                  01.Thiền Tông Chỉ Nam –02.Nguyên   
                    Nhân Tu Thiền

ThanhTừ DVD 45:                                                  01.Phản Quan Tự Kỷ  -02.Mình Là
                    Cái Gì  -03.Mục Đích Tọa
                    Thiền  

ThanhTừ DVD 46:                                                   01.Phật Pháp Tại Thế  Gian  -02.Sống
                   Chết Nhàn Thôi  -03.Người Bất  
                    Tử  -04.Thân Người Khó Được

ThanhTừ DVD 47:                                                   01.Cội Gốc Của Đạo Phật  -02.Đạo Phật
            Là Đạo Như Thật  -03. Đạo Phật
           Trao Chủ Quyền Cho Con Người

ThanhTừ DVD 48:                                                   01.Luận Gương Tuệ Giác  -02.Sáu Căn
            Là Cội Nguồn Sanh Tử  -03. Tròn
            Đồng Thái Hư                       

ThanhTừ DVD 49:                                                   01.Giác Ngộ Và Giải Thoát   -02.Hai Ông    
            Vua Nhà Trần Xem Ngai Vàng -03.
           Tham Vấn Tại Làng Cây Phong

ThanhTừ DVD 50:                                                   Chứng Đạo Ca ( 2 DVD )

ThanhTừ DVD 51:                                                   01.Phật Pháp Cứu Cánh Chỉ Là Một  -02.Tu
            Ba Nghiệp  -03. Ý Nghĩa Hình Tượng
            Bồ Đề Đạt Ma   

ThanhTừ DVD 52:                                                   01.Mình Là Cái Gì  -02.Ni Sư Diệu Nhân  -
            03.Tính Xuất Trần Của Đạo Phật

ThanhTừ DVD 53:                                                   01.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật  -02.
            Đạo Phật  -03. Đạo Phật Là Đạo
             Yêu Đời

ThanhTừ DVD 54:                                                   01.Lời Giáo Huấn An Cư Kiết Hạ  -
            02. Ý nghĩa Ngày Phật Thành Đạo  

ThanhTừ DVD 55:                                                   01.Hướng Dẫn Vào Cửa Thiền –02.Tu Thien-
          03.Những Bệnh Của Người Tu Thiền

ThanhTừ DVD 56:                                                  01.Cội Nguồn Từ Bi Và Nhẫn Nhục –
         02.Trọn Một Doi Tu

ThanhTừ DVD 57:                                                  01.Cương Lĩnh Tu Thiền –02.Biết Có Chân
                  Tâm –03.Thiền Đốn Ngộ

ThanhTừ DVD 58:                                                Thiền Căn Bản đĩa 01-05                                      

ThanhTừ DVD 59:                                                 Thiền Căn Bản đĩa 06- 09 hết

ThanhTừ DVD 60:                                                Truyền Tâm Pháp Yếu –3 DVD

ThanhTừ DVD 61:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
           đĩa 1-6 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 62:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
           đĩa 7-12 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 63:                                                 Luận Tối Thượng Thừa – 2 DVD

ThanhTừ DVD 64:                                                 Kiến Tánh  Thành Phật – 4 DVD             

ThanhTừ DVD 65:                                                Tam Tổ Trúc Lâm – 5 DVD          

ThanhTừ DVD 66:                                                 01.Thiền Của Đạo Phật – 02.Thiền
            Của Phật Giáo Việt Nam

ThanhTừ DVD 67:                                                 01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền –02.
                   Trời Mây   

ThanhTừ DVD 68:                                                 Tuệ  Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục- 5 DVD

ThanhTừ DVD 69:                                                 Chủ  Trương Và Đường Lối Tu   

ThanhTừ DVD 70:                                                 01. Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ -02. Đạo
            Phật Là Đạo Từ Bi -03. Đạo Phật
            Rất Công Bằng Bình Đẳng

ThanhTừ DVD 71:                                                 01.Ba Con Rắn Độc -02.Nói Chuyện Với Tăng
            Ni Phật Tử Làng Mai

ThanhTừ DVD 72:                                                 01.Nhớ Ơn Người Xưa -02.Tam Huệ Học

ThanhTừ DVD 73:                                                 01.Thiền Có Giáo -02.Tinh Thần Thiền

ThanhTừ DVD 74:                                                 01.Đạo Và Đời -02.Lời Hòa Thượng Dặn
                   Dò
HT  THÍCH THANH TỪ