Trang Pháp Thí

THANH TỊNH ĐẠO -  SƯ SÁN NHIÊN thuyết giảng

01.GIỚI THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

02. ĐỊNH THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

03.TUỆ THANH TỊNH: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)


THANH TỊNH ĐẠO - THÍCH TÂM HẠNH THUYẾT GIẢNG :

Giới thiệu tổng quan về Thanh Tịnh Đạo: (1)

Giới: (1) (2) (3)

Hạnh đầu đà : (1)

Định : (1) (2) (3) (4)

Định – Kasina đất : (1) (2) (3)

Những Kasina khác : (1)

Định - bất tịnh quán : (1) (2)

Hướng dẫn tiểu luận - Mô tả các uẩn 01: (1) (2) (3)

Định – Tùy niệm : (1)

Tứ Đế : (1)

Tuệ : (1) (2)


THANH TỊNH ĐẠO – NI SƯ THÍCH NỮ TRÍ HẢI THUYẾT GIẢNG:
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)