Trang Pháp Thí


KHÓA HỌC PHẬT  PHÁP CĂN BẢN

Bước Đầu Học Phật : MP3:(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36)
(37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44)

Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22)
(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) 37) (38) (39) (40) (41)
(42) (43) (44)


CÁC BÀI GIẢNG KINH:

Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy Nikaya: MP3:(1) (2)

Kinh Pháp Cú Kệ 1,2: MP3:(1)

Kinh Pháp Cú Kệ 3-6: MP3:(1)

Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc: MP3:(1)

Kinh Nhất Giạ Hiền Giả : MP3:(1)

Kinh CanKi: MP3:(1)
.        
Kinh Khu Rừng:
MP3:(1)

Kinh U Pa Li: MP3:(1)

Kinh Trạm Xe: MP3:(1)

Kinh Ví Dụ Cái Cưa: MP3:(1)

Kinh Ví Dụ Con Rắn: MP3:(1)

Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La: MP3:(1)

Đại Kinh Khổ Uẩn: MP3:(1)

Đại Kinh Rừng Sừng Bò: MP3:(1)

Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt: MP3:(1)


LUẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG

Bài 01: Giới thiệu tổng quan môn học: MP3: (1)

Bài 02: Xuất gia: MP3:(1)

Bài 03: Giới và luật: MP3: (1)

Bài 04: Quá trình hình thành và phát triển giới luật : MP3: (1) (2)

Bài 05: Phân loại giới luật :MP3: (1)

Bài 06: Giới bản Ba la đề mộc xoa :MP3 (1) (2) (3)

Bài 07: Giới Tăng già bà thi sa - Giới Ba Dật Đề: MP3: (1)

Bài 08: Giới Tăng già bà thi sa - Giới Tăng Tàn: MP3: (1)

Bài 09: Các pháp Yết ma: MP3: (1) (2) (3) (4)

Bài 10: Các điều kiện để pháp yết ma thành tựu: MP3: (1)

Bài 11: Nội dung luật tạng Pali: MP3: (1)

Bài 12: Bố tát và thuyết giới: MP3: (1)

Bài 13: Ôn tập: MP3: (1)


CÁC BÀI PHÁP THỌAI NGẮN:


Hành Trang Người Phật Tử: MP3: (1)

Nghiệp Và Nghiệp Báo: MP3:(1)

Nhân Quả: MP3: (1)                                                

Tứ Diệu Đế:
MP3:(1)

Ý Nghĩa Giới Luật: MP3:(1)                                         

Ý Nghĩa Kinh A Di Đà:
MP3:(1)

Nhân Cách Đức Phật: MP3:(1)

Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh: MP3:(1)

Ý Nghĩa Phẩm Phổ Môn: MP3:(1)

Tình Người : MP3:(1)

Buông xả là hạnh phúc: MP3:(1)

Phương Pháp Đoạn Trừ Phiền Não: MP3:(1)

Quan Âm Là Ai: MP3:(1)

Tòa Án Lương Tâm: MP3:(1)

Hạnh Buông Xả: MP3:(1)

Đi Tìm Thần Tượng: MP3:(1)

Đạo Làm Người: MP3:(1)

Hiểu Biết Để Yêu Thương: MP3:(1)

Đường Về Cực Lạc: MP3:(1)

Tình Nghĩa Vợ Chồng: MP3:(1)

Ai Làm Chủ Cuộc Đời Của Bạn: MP3:(1)

Nghệ Thuật Xả: MP3:(1)

Buông Xả : MP3:(1)

Cầu Nguyện Có Ích Lợi Gì : MP3:(1)

Làm Thế Nào Để Có Cuộc Sống Bình Yên: MP3:(1)

Hành Trang Cho Cuộc Sống : MP3:(1)

Mẫu Người Lý Tưởng: MP3:(1)

Ơn Cha Nghĩa Mẹ: MP3:(1)

Cảm Niệm Ân Nghĩa Sinh Thành  : MP3:(1)

Đừng Vô Cảm Trước Cuộc Đời: MP3:(1) (2)

Cách Hành Xử Của Bậc Tu Học: MP3:(1)

Cách Hành Xử Của Người Giải Thoát: MP3: (1)

Ngôi Chùa Trong Đời Sống Người Việt: MP3:(1)

Bạn Là Ai: MP3:(1)

Để Trở Thành Người Phi Thường : MP3: (1)

Chuyển hóa nội tâm: MP3:(1)

Giá Trị Của Cái Tôi : MP3:(1)

Giá Trị Thực Tiễn Qua Đời Sống Của Đức Phật : MP3:(1)

Lý tưởng sống : MP3:(1)

Muốn thương phải hiểu: MP3:(1)

Phương Trời Thong Dong Kỳ : MP3:(1)

Theo dấu chân Phật : MP3:(1)

Thực Tập Hạnh Bồ Tát : MP3:(1)

Tầm Quang Trọng của An Cư : MP3:(1)

Sự Hi Sinh Thầm Lặng : MP3:(1)

Tịnh Độ Ở Đâu : MP3:(1)

Vượt Qua Bệnh Khổ : MP3:(1)

Tôn giáo và tín ngưỡng : MP3:(1)

Uống Nước Nhớ Nguồn : MP3:(1)

Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày : MP3:(1)
THÍCH VIÊN TRÍ