Trang Pháp Thí
Thông báo
Trang Pháp Thí trân trọng kính thông báo : Chúng tôi đã đưa các bài giảng VI DIỆU
PHÁP VIDEOS của Sư cô Thích nữ Tâm Tâm lên Youtube,
www.youtube.
com/2011nguyenmy
. Qúy vị có thể xem hay download vào máy.

Nay kính,
Trang Pháp Thí

Ngày 24/03/2014_________________Thông Báo Số 01- 2014


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Kính thưa Qúy Vị,

  Trang Pháp Thí trân trọng thông báo: Kể từ hôm nay, 01 tháng 03 năm 2014,
ngoài việc gởi các đĩa Phật pháp cho Phật tử ở Hoa Kỳ như thường lệ, chúng tôi sẽ
gởi Links các bài giảng để qúy vị có thể tải về máy để nghe, xem hay làm thành đĩa.
Mỗi tháng chúng tôi chỉ gởi
05 links.  
  Nay kính,
  
  Trang Pháp Thí
03/01/2014