Trang Pháp Thí
KINH TIỂU TỤNG

Kinh Tiểu tụng – Kinh đọc (1)

Kinh Tiểu tụng - HT Thích Giác Giới thuyết giảng (1)

Kinh Tiểu tụng - Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)  (2)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức- kinh điềm lành-(tiểu tụng kinh số 5)- kinh đọc  (1)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức)- HT Thích Nhất Hạnh thuyết giảng  (1)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức)- TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
(6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)  (12)  (13)  (14)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức)- Sư Tâm Pháp thuyết giảng  (1)  (2)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức)- TT Thích Trí Siêu thuyết giảng  (1)

Kinh Maha Mangala (Kinh Phước đức)- Sư Cô Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng  (1)  (2)


Kinh Lòng từ ( Metta sutta)-kinh từ bi (tiểu tụng kinh số 9)- kinh đọc  (1)

Kinh Lòng từ ( Metta sutta)-kinh từ bi- TT Thích Trí Siêu  (1)  (2)

Kinh Lòng từ ( Metta sutta)-kinh từ bi – Ni sư Ayya (trích Vô ngã vô ưu)  (1)

Rải tâm từ cho mình - Sư cô Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng  (1)

KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY

Kinh Phật thuyết như vậy – kinh đọc  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

Kinh Phật thuyết như vậy – Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)

KINH TẬP

Kinh tập - Kinh đọc  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

Kinh tập - Sư Giác Giới thuyết giảng  (1)

Kinh tập - Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)

KINH THIÊN CUNG VÀ NGẠ QỦY  KINH PHÁP CÚ

Kinh Thiên cung – Kinh đọc  (1)

Kinh Ngạ qủy - Kinh đọc  (1)

Kinh Thiên cung và ngạ qủy - Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)

TRƯỞNG LÃO TĂNG KỆ

Trưởng lão tăng kệ - Ni kệ - HT Thích Giác Giới thuyết giảng  (1)  (2)

Trưởng lão tăng kệ - Ni kệ - Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)  (2)

KINH BỔN SANH

Kinh Bổn sanh - HT Thích Giác Giới thuyết giảng  (1)

Kinh Bổn sanh - Sư Cô Thích Nữ Liễu Pháp thuyết giảng  (1)KINH PHÁP CÚ


Kinh Pháp Cú - Lời giới thiệu của HT Thích Minh Châu  (1)

Kinh Pháp Cú – Kinh đọc  (1)

Kinh Pháp Cú – Ngâm  (1)

Kinh Pháp Cú – Võ Tá Hân phổ nhạc  (1)

01. Phẩm song yếu – kinh đọc  (1)

Phẩm song yếu – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm song yếu – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm song yếu – TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm song yếu - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


02.Phẩm không phóng dật - kinh đọc  (1)

Phẩm không phóng dật  - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm không phóng dật - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm không phóng dật - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm không phóng dật - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

03.Phẩm Tâm - kinh đọc  (1)

Phẩm Tâm - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Tâm - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Tâm - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm Tâm - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

04.Phẩm hoa - kinh đọc  (1)

Phẩm hoa - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hoa - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hoa - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm hoa - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

05.Phẩm kẻ ngu - kinh đọc  (1)

Phẩm kẻ ngu - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)
Phẩm kẻ ngu - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm kẻ ngu - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm kẻ ngu - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

06.Phẩm hiền trí - kinh đọc  (1)

Phẩm hiền trí – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hiền trí – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hiền trí – TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm hiền trí - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

07.Phẩm A La Hán – kinh đọc  (1)

Phẩm A La Hán – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm A La Hán – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm A La Hán –  TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm A La Hán – Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

08.Phẩm ngàn – kinh đọc  (1)

Phẩm ngàn – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm ngàn – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm ngàn – TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm ngàn – Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

09.Phẩm ác – kinh đọc  (1)

Phẩm ác – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm ác – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm ác – TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm ác – Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

10.Phẩm hình phạt – kinh đọc  (1)

Phẩm hình phạt – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hình phạt – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hình phạt – TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm hình phạt – Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


11.Phẩm già –kinh đọc  (1)

Phẩm già - HT Thích Thanh Từ  (1)

Phẩm già – TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm già – TT Thích Tâm Đức  (1)

Phẩm già - Sư Sán Nhiên  (1)


12.Phẩm tự ngã – kinh đọc  (1)

Phẩm tự ngã - HT Thích Thanh Từ  (1)

Phẩm tự ngã - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm tự ngã - TT Thích Tâm Đúc thuyết giảng  (1)

Phẩm tự ngã - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


13.Phẩm thế gian - kinh đọc  (1)

Phẩm thế gian - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm thế gian - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm thế gian - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm thế gian - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


14.Phẩm Phật Đà - kinh đọc  (1)

Phẩm Phật Đà - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Phật Đà - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Phật Đà - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm Phật Đà - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


15.Phẩm An lạc - kinh đọc  (1)

Phẩm An lạc – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm An lạc - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm An lạc - TT Thích Tâm Đúc thuyết giảng  (1)

Phẩm An lạc - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


16.Phẩm hỷ ái – kinh đọc  (1)

Phẩm hỷ ái – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hỷ ái – TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm hỷ ái – TT Thich Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm hỷ ái – Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


17.Phẩm phẫn nộ - kinh đọc  (1)

Phẩm phẫn nộ - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm phẫn nộ - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm phẫn nộ - TT Thich Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm phẫn nộ - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


18.Phẩm cấu uế - kinh đọc  (1)

Phẩm cấu uế - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm cấu uế - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm cấu uế -  TT Thich Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm cấu uế - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


19.Phẩm pháp trụ - kinh đọc  (1)

Phẩm pháp trụ - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm pháp trụ - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm pháp trụ -- TT Thich Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm pháp trụ - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


20.Phẩm đạo -    kinh đọc  (1)

Phẩm đạo - - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm đạo - TT Thích Nhật Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm đạo - TT Thich Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm đạo - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)


21.Phẩm Tạp lục – kinh đọc  (1)

Phẩm Tạp lục – HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Tạp lục - TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm Tạp lục - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm Tạp lục - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

22.Phẩm địa ngục – kinh đọc  (1)

Phẩm địa ngục - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm địa ngục  - TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm địa ngục - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm địa ngục - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

23.Phẩm voi - – kinh đọc  (1)

Phẩm voi - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm voi - TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm voi - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm voi - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

24.Phẩm ái dục - – kinh đọc  (1)

Phẩm ái dục - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm ái dục - TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm ái dục - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm ái dục - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

25.Phẩm tỳ khưu - – kinh đọc  (1)

Phẩm tỳ khưu - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm tỳ khưu - TT Thích Nhật Từ  (1)

Phẩm tỳ khưu - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm tỳ khưu - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)

26.Phẩm Bà la môn – kinh đọc  (1)

Phẩm Bà la môn - HT Thích Thanh Từ thuyết giảng  (1)

Phẩm Bà la môn – TT Thích Nhật Từ (1)

Phẩm Bà la môn - TT Thích Tâm Đức thuyết giảng  (1)

Phẩm Bà la môn - Sư Sán Nhiên thuyết giảng  (1)
TIỂU BỘ KINH