Trang Pháp Thí

Tóm tắt kinh Trung Bộ - Sư Bửu Chánh: MP3: (1)

Giới thiệu tổng quan kinh Trung bộ - Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
Video: (1) (2) (3)

Dẫn nhập về Kinh Trung Bộ  - TT. Thích Nhật Từ  : MP3: (1)


01. Kinh Pháp môn căn bản:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1)  (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:   (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3  : (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

02. Kinh Tất cả các lậu hoặc:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ:
MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)

03.Kinh Thừa Tự Pháp
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên:MP3: (1)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)
PDF: *GS. HT Thích Chơn Thiện(1)
*GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải(1)

04.Kinh Sợ hãi và khiếp đảm:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)

05.Kinh không uế nhiễm:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

06.Kinh Ứớc nguyện:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh :MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3: (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2) (3)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện : (1)

07.Kinh ví dụ tấm vải:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3: (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:  (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Minh Thành: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh:  MP3: (1) (2)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

08.Kinh đọan giảm:
Kinh đọc: MP3:  (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3:  (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:  (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng:  MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh:  MP3: (1) (2) (3) (4)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

09.Kinh Chánh tri kiến:
Kinh đọc: MP3:   (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4) (5)
GS. Sư Toại Khanh:  MP3: (1)
GS HT  Thích Chơn Thiện: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: MP3:  (1) (2)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
* GS.Tỳ Kheo Thiện Phúc: (1)

10.Kinh niệm xứ:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3: (1)  (2) (3)  (4)  (5) (6) (7)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS HT  Thích Chơn Thiện:(1) (2)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2) (3)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

11.Kinh Tiểu Sư tử hống:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *.GS.HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

12.Kinh Đại Sư tử hống:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)    
(16) (17) (18)
GS: HT  Thích Chơn Thiện:(1) (2)
GS. GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

13.Kinh Đại Khổ uẩn:
Kinh đọc: MP3:  (1)
GS, Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:  (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

14.Tiểu kinh Khồ uẩn:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ:  MP3:  (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

15  Kinh Tư lượng:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
GS. Sư Giác Hoàng : MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

16.Kinh Tâm hoang vu:
Kinh đọc:(1)
GS: HT  Thích Chơn Thiện::(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

17. Kinh Khu rừng:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ:MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

18. Kinh Mật hoàn:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 : (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

19. Kinh Song tầm:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)

20. Kinh An trú tầm:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 : (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

21. Kinh Ví dụ cái cưa:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp :MP3 :(1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

22. Kinh Ví dụ con rắn:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS HT  Thích Chơn Thiện:(1)
GS. HT Thích Nhất Hạnh: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

23. Kinh Gò mối:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

24 .Kinh Trạm xe:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Sư Giới Đức : MP3: (1)
GS HT  Thích Chơn Thiện:(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Viên Trí: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:MP3: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

25.Kinh Bẩy mồi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

26. Kinh Thánh cầu:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)

27.Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

28.Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: :(1)

29 & 30. Ðại và Tiểukinh Ví dụ lõi cây:
Kinh đọc: MP3: (1) (Tiểu Kinh) - (1)  (Đại kinh)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện:(1) (Đại và Tiểu kinh)

31.Tiểu kinh Khu rừng sừng bò:
Kinh đọc :(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

32.Ðại kinh Khu rừng sừng bò:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

33.Ðại kinh Người chăn bò:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

34.Tiểu kinh Người chăn bò:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

35.Tiểu kinh Saccaka:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS HT  Thích Chơn Thiện:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

36. Ðại kinh Saccaka :
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

37.Tiểu kinh Ðoạn tận ái:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

38.Ðại kinh Ðoạn tận ái:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

39.Ðại kinh Xóm ngựa:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS: HT  Thích Chơn Thiện:(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

40.Tiểu kinh Xóm ngựa:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ : MP3:(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

41&42.Kinh Saleyyaka & Veranjaka:
Kinh đọc: MP3:(1) (2)
GS. Thích Nhật Từ : MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

43. Ðại kinh Phương quảng:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

44.Tiểu kinh Phương quảng:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

45.Tiểu kinh Pháp hành:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

46.Ðại kinh Pháp hành:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

47.Kinh Tư sát:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

48.Kinh Kosampiya:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

49.Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh :
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

50.Kinh Hàng ma:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

Xin xem tiếp Trung Bộ 2
TRUNG BỘ KINH 01