Trang Pháp Thí
Từ bài kinh 51 đến bài kinh số 100


51.Kinh Kandaraka:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

52.Kinh Bát thành:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện:(1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

53.Kinh Hữu học
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện:(1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

54.Kinh Potaliya
Kinh đọc:MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

55.Kinh Jivaka
Kinh đọc:MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

56.Kinh Ưu Ba Ly
Kinh đọc:MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

57.Kinh Hạnh con chó
Kinh đọc :MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Tâm Tâm: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

58.Kinh Vương Tử Vô Úy
Kinh đọc :MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

59.Kinh Nhiều Cảm Thọ
Kinh đọc :MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)

60.Kinh Không gì chuyển hướng
Kinh đọc :MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

61. Kinh Giáo giới La-Hầu-La ở Am-ba-la:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1) :
GS. Thích Nhật Từ: MP3:
(1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

62. Đại kinh giáo giới La-Hầu-La:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

63. Tiểu kinh Malunkyaputta:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

64. Đại kinh Malunkyaputta:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

65. Kinh Bhaddhali:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

66. Kinh Ví dụ con chim gáy:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

67. Kinh Catuma:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

68. Kinh Nalakapana:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

69. Kinh Gulissani:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

70. Kinh Kitagiri:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF:GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS.HT Thích Chơn Thiện: (1)

71.Kinh Vacchagotta về tam minh:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS: Sư Giác Hoàng: MP3:(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

72. Kinh Vacchagotta về lửa:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

73.Đại kinh Vacchagotta:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

74.Kinh Trường Trảo:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

75.Kinh Magandiya:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

76.Kinh Sandaka:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

77.Đại kinh Sakuludayi:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

78.Kinh Samanamandika:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

79.Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu Đa Di):
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

80.Kinh Vekhanassa:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

81.Kinh Ghatikara:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

82.Kinh Ratthapala:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

83.Kinh Makhadeva:
Kinh đọc: MP3:
(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

84.Kinh Madhura:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

85.Kinh Vương Tử Bồ Đề:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

86.Kinh Angulimala:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

87.Kinh Ái sanh:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

88.Kinh Bahitika:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

89.Kinh Pháp trang nghiêm:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

90.Kinh Kannakatthala:
Kinh đọc: MP3:
(1)
Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

91.Kinh Brahmayu:
Kinh đọc: MP3:
(1)
Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

92.Kinh Sela:
Kinh đọc: MP3:
(1)
Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

93.Kinh Assalayana:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

94.Kinh Ghotammukha:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

95.Kinh Kanki:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

96.Kinh Esukari:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

97.Kinh Dhananjani:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

98.Kinh Vasettha:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

99.Kinh Subha:
Kinh đọc: MP3:
(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Phụng Liên: MP3: (1) (2) (3) (4)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

100.Kinh Sangarava:  
Kinh đọc: MP3:
(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
a:
KINH TRUNG  BỘ 02