Trang Pháp Thí

TRUNG BỘ KINH 03


101.Kinh Devadaha:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: MP3: (1) (2)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

102.Kinh Năm và Ba :
Kinh đọc: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

103.Kinh Nghĩ như thế nào:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

104.Kinh Làng Sama:
Kinh đọc: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

105.Kinh Thiện tinh:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

106.Kinh Bất động lợi ích:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện:MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

107.Kinh Ganaka Moggalana:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

108.Kinh Gopaka Maggalana:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

109. Đại kinh mãn nguyệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

110.Tiểu kinh mãn nguyệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

111.Kinh Bất đoạn :
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)

112.Kinh Sáu thanh tịnh:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

113.Kinh Chân nhân:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

114.Kinh Nên hành trì không nên hành trì:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

115.Kinh Đa giới:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Thanh Từ :(1)
GS. HT Thích Chơn Thiện:(1)

116.Kinh Thôn tiên:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

117.Đại kinh bốn mươi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

118.Kinh Nhập tức xuất tức niệm:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Nhất Hạnh: MP3 :(1) (2) (3)
GS: Sư Toại Khanh:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

119.Thân hành niệm:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Phước Tịnh : MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

120.Kinh hành sanh:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

121.Kinh Tiểu không:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. HT Thích Chơn Thiện:MP3:  (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

122.Kinh Đại không:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

123.Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

124.Kinh Bạc Câu La:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

125.Kinh Điều ngự địa:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

126.Kinh Phù Di:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

127.Kinh A Na Luật:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Nhất Hạnh: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

128.Kinh Tùy phiền não:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

129.Kinh Hiền ngu:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

130.Kinh Thiên sứ:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Sửu Chánh: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Thanh Từ:: (1)

131.Kinh Nhất gịa hiền giả:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Nhất Hạnh: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện:MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

132.Kinh Anan nhất gịa hiền giả:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

133.Kinh Đại Ca Chiên Diên nhất gịa hiền giả:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

134;Kinh Lomasakangiya nhất gịa hiền giả:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

135.Tiểu kinh Nghiệp phân biệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

136. Đại kinh Nghiệp phân biệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

137.Kinh Phân biệt sáu xứ:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

138.Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiện:MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Minh Châu: (1)

139.Kinh Vô tránh phân biệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

140.Kinh Giới phân biệt:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

141.Kinh Phân biệt về sự thật:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

142.Kinh Phân biệt cúng dường:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

143.Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

144.Kinh Giáo giới Chana:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

145.Kinh Giáo giới Phú Lâu Na:
Kinh đọc: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

146.Kinh Giáo giới Nandaka:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

147.Tiểu kinh Giáo giới La Hầu La:
Kinh đọc: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

148.Kinh Sáu sáu:
Kinh đọc: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
GS. HT Thích Minh Châu: (1)

149.Kinh Đại kinh Sáu xứ:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

150.Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

151.Kinh Khất thực thanh tịnh:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

152.Kinh Căn tu tập:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)