Trang Pháp Thí


Giảng sư : HT  Thích Chơn Thiện

Kinh Tương Ưng

Tương Ưng 10: (1)
Tương Ưng 11: (1)
Tương Ưng 12: (1)
Tương Ưng 13: (1)
Tương Ưng 14: (1)
Tương Ưng 15: (1)
Tương Ưng 16: (1)
Tương Ưng 17: (1)


Giảng sư : Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

TẬP 1:   THIÊN CÓ KÊ

CHƯƠNG 1: TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN

1.Phẩm Cây Lau:
01.Bộc Lưu: (1)
02.Giải Thoát : (1)        
03.Đưa Đến Đọan Tận: (1)
05.Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn: (1)
06.Tỉnh Giác: (1)
07.Không Liễu Tri, 8.Mê Loạn ,9 .Mong muốn kiêu mạn & 10. Rừng núi: (1)

2.Phẩm Vườn Hoan Hỷ:
01.Vườn Hoan Hỷ. : (1)
02.Vui thích: (1)
03.Không Ai Bằng Con : (1)
04.Giai Cấp Sát Đế Lỵ: (1)
05.Tiếng Động Rừng sâu: (1)
06.Ngủ gục biếng nhác: (1)
07.Khó Làm (hay Con rùa): (1)
08.Tàm Qúy: (1)
09.Am Tranh: (1)
10.Samaddhi: (1)

3.Phẩm Kiếm
01.Kiếm : (1)
02.Triền Phược: (1)
03.Xúc Chạm: (1)
04.Chế Ngự Tâm: (1)
05.Vị A La Hán: (1)
06.Ánh Sáng: (1)
07.Nước Chảy: (1)
08.Giàu Lớn: (1)
09.Bốn Bánh Xe : (1)
10.Con Sơn Dương: (1)

4.Phẩm Quần Tiên
01.Với Người Thiện: (1)
02.Xan Tham: (1)
03.Lành Thay: (1)
04.Chúng Không Phải: (1)
05.Hiềm Trách Thiên:(1)
06.Lòng Tin: (1)
07.Tụ Hội: (1)
08.Miếng Đá Vụn:  (1)
09.Kinh Con Gái Của Pajjuna: (1)

5.Phẩm Thiêu Cháy
01.Thiêu Cháy: (1)
02.Cho Gì? :(1)
03.Ðồ Ăn: (1)
04.Một Căn Rễ :(1)
05.Bậc Hoàn Toàn: (1)
06.Thiên Nữ: (1)
07.Trồng Rừng: (1)
08.Kỳ Viên: (1)
09.Xan Tham: (1)
10.Thợ Đồ Gốm: (1)

6.Phẩm già:
01.Già:(1)
02.Không già: (1)
03.Bạn:(1)
04.Cơ sở:(1)
05.Sanh nhân: (1)
06.Phi đạo:(1)
07.Người bạn:(1)
08.Người thi sĩ: (1)

7.Phẩm thắng:
1.Danh:(1)
2.Tâm:(1)
3.Khát ái:(1)
4.Kiết sử:(1)
5.Triền phược:(1)
6.Bị áp đảo:(1)
7.Bị treo cột: (1)
8.Bị đóng kín: (1)
9.Ước muốn:(1)
10.Đời:(1)

8.Phẩm đoạn:
01.Đoạn sát:(1)
02.Cổ xe :(1)
03.Tài sản:(1)
04.Mưa:(1)
05.Khủng bố :(1)
06.Không già : (1)
07.Tôn chủ:(1)
08.Dục:(1)
09.Lương thực:(1)
10.Chớp:(1)
11.Không tranh luận:(1)

CHƯƠNG 2- TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ

01.Phẩm Thứ Nhất
1.Kassapa 1 – Ca-diếp 1:(1)
2.Kassapa 2– Ca-diếp 2: (1)
3Màgha.: (1)
4.Màgadha: (1)
5.Damali: (1)
6.Kamada: (1)
7.Pancalacanda:(1)
8.Tayana:(1)
9.Candima: (1)
10..Suriya (Nhật Thiên Tử): (1)

02.Phẩm Cấp Cô Ðộc
01.Candimasa: (1)
02.Vendu: (1)
03.Diighalatthi: (1)
04,Nandana: (1)
05.Candana: Chiên Ðàn: (1)
06.Sudatta (Tu-đạt-đa): (1)
07.Subrahmà: (1)
08.Kakudha: (1)
09.Uttara :(1)
10.Anàthapindika: Cấp Cô Ðộc:(1)

03.Phẩm Các Ngoại Ðạo
01.Siva: (1)
02.Khema: (1)
03.Seri: (1)
04.Ghatikara: (1)
05.Jantu: (1)
06.Rohita: (1)
07&8.Nanda & Nandivisala: (1)
09.Susima: (1)
10.Các Ngoại Ðạo Sư:(1)

CHƯƠNG 3- TƯƠNG ƯNG KOSALA

1.Phẩm Thứ Nhất
1.Tuổi Trẻ: (1)
2.Người: (1)
3.Vua: (1)
4.Thân Ái: (1)
8.Mallika: (1)
9.Tế Ðàn: (1)
10.Triền Phược: (1)

2.Phẩm Thứ Hai
1.Bện Tóc: (1)
2.Năm Vua: (1)
3.Ðại Thực: Ăn nhiều: (1)
4.Chiến Tranh: (1)
5.Chiến Tranh: (1)
6.Người Con Gái: (1)
7.Không Phóng Dật: (1)
8.Không Phóng Dật: (1)
9.Không Con: (1)

2.Phẩm Thứ Ba
1.Người: (1)
2.Tổ Mẫu: (1)
4.Cung Thuật: (1)
5.Ví Dụ Hòn Núi: (1)

CHƯƠNG 4- TƯƠNG ƯNG ÁC MA
Tương Ưng Ác Ma:(1)

CHƯƠNG 5- TƯƠNG ƯNG TỲ KHEO NI
01.Alavikhà :(1)
02.Somà : (1)
03.Gotamì :(1)
04.Vijayà :(1)
05.Uppalavannà :(1)
06.Càlà - 07.Upacàlà -08.Sisupacàlà:(1)
09.Selà :(1)
10.Vajirà:(1)

CHƯƠNG 6- TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 01 - Thỉnh Cầu: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 02 - Cung Kính: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 03 - Phạm Thiên: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 04 - Phạm Thiên Baka: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 05 - Tà Kiến :(1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 06 - Phóng Dật: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 07 - Kokalika: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 08 - Sanamkumàra -09.Devadatta :(1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 10 - Andhakavinda: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 11 - Arunavàti : (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 12 - Parinibhàna: (1)

CHƯƠNG 7- TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN
01.Dhananjàni: (1)
02.Phỉ Báng: (1)
03.Asurindaka:(1)
04.Bilangika:(1)
05.Bất Hại – Ahimsaka:(1)
06.Bện Tóc:(1)
07.Suddhika:(1)
08.Aggika: Thờ lửa:(1)
09.Sundarika:(1)
10.Bahudhiti:(1)
11.Cày Ruộng:(1)
12.Udaya:(1)
13.Devahita:(1)
14.Mahàsàla:(1)
15.Mànatthada :(1)
16.Paccaniika:(1)
17.Navakammika :(1)
18.Katthahàra:(1)
19.Màtaposaka: Nuôi dưỡng mẹ:(1)
20.Bhikkhaka:(1)
21.Sangàrava.:(1)
22.Khomadusa:(1)v

CHƯƠNG 8- TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGISA
01.Xuất Ly:(1)
02.Bất lạc: Arati:(1)
03.Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa:(1)
04.Ananda:(1)
05.Khéo Nói:(1)
06.Sàriputta (Xá-Lợi-Phất):(1)
07.Tự Tứ:(1)
08.Một Ngàn và Nhiều Hơn:(1)
09.Kondanna: Kiều-Trần-Như:(1)
10.Moggallàna: Mục-Kiền-Liên :(1)
11.Gaggarà:(1)
12.Vangisa:(1)


CHƯƠNG 9- TƯƠNG ƯNG RỪNG  
01.Viễn Ly:
(1)
02.Săn Sóc, Hầu Hạ :(1)
03.Kassapagotta: Thợ Săn:(1)
04.Ða Số hay Du Hành:(1)
05.Ananda:(1)
06.Anuruddha:(1)
07.Nàgadatta:(1)
08.Gia Phụ hay Say Ðắm:(1)
09.Vajjiputta: Bạt-kỳ Tử :(1)
10.Tụng Học Kinh Ðiển hay Pháp:(1)
11.Bất Chánh Tư Duy:(1)
12.Giữa Trưa Hay Tiếng Ðộng:(1)
13.Không Chế Ngự Căn:(1)
14.Sen Hồng Hay Sen Trắng:(1)

CHƯƠNG 10- TƯƠNG ƯNG DẠ XOA
01.Indaka :(1)
02.Sakka:(1)
03.Suciloma :(1)
04.Manibhadda:(1)
05.Sanu :(1)
06.Piyankara:(1)
07.Punabbasu :(1)
08.Sudatta :(1)
09.Sukkà:(1)
10.Cirà hay Virà :(1)
11.Alava 01:(1)
12.Alava 02:(1)

CHƯƠNG 11- TƯƠNG ƯNG SAKKA
Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ: (1) (2)


TẬP 2: THIÊN NHÂN DUYÊN

Chương 1:Tương Ưng Nhân Duyên

Phẩm 1- Phât Đà 01: Thuyết Pháp- Phân Biệt (phần 01): (1)
Phẩm Phât Đà 1 -Thuyết Pháp - Phân Biệt (phần (02): (1)
Phẩm Phât Đà 1 -Thuyết Pháp - Phân Biệt (phần (03): (1)
Phẩm Phât Đà 2 - Con Ðường: (1)

Phẩm 2-Đồ Ăn:
Phẩm Đồ Ăn 1 - Các Loại Ðồ Ăn (phần 01):
(1)
Phẩm Đồ Ăn 1 - Các Loại Ðồ Ăn (phần 02) (1)
Phẩm Đồ Ăn 2 - Moliya Phagguna: (1)
Phẩm Đồ Ăn 3 - Sa Môn, Bà La Môn:(1)
Phẩm Đồ Ăn 4 - Kaccàyanagotta: (Ca-chiên-diên Thị): (1)
Phẩm Đồ Ăn 5 - Vị Thuyết Pháp:(1)
Phẩm Đồ Ăn 6 - Loã Thể:(1)
Phẩm Đồ Ăn 7 - Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu:(1)
Phẩm Đồ Ăn 8 - Duyên: (1)

Phẩm 3-Thập Lực:  
Mười Lực 01:
(1)
Mười Lực 02:(1)
Duyên 01:(1)
Duyên 02:(1)
Đạo, Tỳ Kheo, Sa Môn: (1)

Phẩm 4-Kalara ( Vị Sát Đế Lỵ):
01 Sanh :
(1)
02.Kàlara:(1)
03.Những Căn Bản Của Trí: (1)
04.Do Duyên Vô Minh: (1)
05.Không Phải Của Ông: (1)
06.Tư Tâm Sở: (1)

Phẩm 5:Phẩm Gia Chủ
01.Năm Hận Thù Sợ Hãi:(1)
02.Khổ -Thế Giới - Natika:(1)
03.Một Vị Bà-La-Môn:(1)
04.Thuận Thế Phái: (1)
05.Thánh Ðệ Tử:(1)

Phẩm 6: Phẩm Cây
01.Tư Lường :(1)
02.Thủ:(1)
03.Kiết Sử:(1)
04.Cây Lớn:(1)
05.Nhân :(1)

Phẩm 7: Đại phẩm:
01.Hạng Người Ít Nghe:
(1)
02.Thịt Ðứa Con:(1)
03.Có Tham:(1)
04.Thành Ấp:(1)
05.Xúc Chạm, Biết Rõ P.1 (1)
06.Xúc Chạm, Biết Rõ P.2 (1)
07.Bó Lau :(1)
08.Kosambi::(1)
09.Nước Thủy Triều Dâng:(1)
10.Susìma :(1)

Trung Lược Phẩm
Đạo Sư:(1)

Chương 2:Tương Ưng Minh Kiến
Tương Ưng Minh Kiến 01.Ðầu Ngón Tay: (1)
Tương Ưng Minh Kiến 02.Ví Dụ Núi : (1)

Chương 3:Tương Ưng Giới
01.Giới  :(1)
02.Xúc :(1)
03.Giới Phân Biệt - Xúc Phân Biệt :(1)
04.Không Phải Như Vậy:(1)
05.Bảy Pháp Này:(1)
06.Có Nhân:(1)
07.Căn Nhà Bằng Gạch:(1)
08.Liệt Ý Chí:(1)
09.Năm Học Pháp :(1)
10.Mười Chi:(1)
11.Bốn Đại:(1)

Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ: (1)

Chương 5: Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp):

Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp) 01 -Tri Túc:
(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)02 - Không Biết Sợ :(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)03 - Ví Dụ Với Trăng:(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)04 - Ði Ðến Các Gia Ðình:(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)05 - Trở Về Già :(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)06 - Giáo Giới:(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)07 - Thiền Và Thắng Trí - Trú Xứ :(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)08 - Y Áo:(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)09 - Sau Khi Chết:(1)
Tương Ưng Kassapa (Ca-Diếp)10 - Tượng Pháp :(1)

Chương 6: Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính :(1)

Chương 7: Tương Ưng Ràhula:(1)

Chương 8: Tương Ưng Lakkhana:(1)

Chương 9: Tương Ưng Thí Dụ :

Tương Ưng Thí Dụ 01 - Chóp Mái: (1)
Tương Ưng Thí Dụ 02 - Ðầu Ngón Tay:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 03 - Gia Ðình:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 04 - Cái Nồi:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 05 - Cây Lao:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 06 - Người Bắn Cung:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 07 - Cái Chốt Trống:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 08 - Cỏ Rơm:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 09 - Voi :(1)
Tương Ưng Thí Dụ 10 - Con Mèo:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 11 - Con Chó Rừng:(1)
Tương Ưng Thí Dụ 12 - Con Giả Can :(1)

Chương 10: Tương Ưng Tỳ Kheo:

Tương Ưng Tỷ Kheo 01 - Kolita:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 02 - Upatissa:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 03 - Cái Ghè :(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 04 - Tân Tỷ Kheo :(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 05 - Thiện Sanh:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 06 -Bhaddi:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 07 - Visàkha:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 08 - Nanda:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 09 -Tissa :(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 10 - Tên Trưởng Lão:(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 11 - Kappina :(1)
Tương Ưng Tỷ Kheo 12 - Thân Hữu: (1)


TẬP 3: THIÊN UẨN

Chương 1: Tương Ưng Uẩn

Phẩm Nakulapità 01 - Nakulapità:(1)
Phẩm Nakulapità 02 - Devadaha:(1)
Phẩm Nakulapità 03 - Hàliddikàni 01:(1)
Phẩm Nakulapità 04 - Hàliddikàni 02:(1)
Phẩm Nakulapità 05 - Thiền Ðịnh:(1)
Phẩm Nakulapità 06 - Tỉnh Mặc:(1)
Phẩm Nakulapità 07 - Chấp Thủ Và Ưu Não:(1)
Phẩm Nakulapità 08 - Ba Thời Là Vô Thường: (1)

Phẩm Vô Thường 01 - Vô Thường - Khổ - Vô Ngã: (1)
Phẩm Vô Thường 02 - Ananda: (1)

Phẩm Gánh Nặng 01 - Gánh Nặng:(1)
Phẩm Gánh Nặng 02 - Liễu Tri:(1)
Phẩm Gánh Nặng 03 - Dục Tham:(1)
Phẩm Gánh Nặng 04 - Vị Ngọt:(1)
Phẩm Gánh Nặng 05 - Hoan Hỷ:- Sanh Khởi :(1)
Phẩm Gánh Nặng 06 - Cội Gốc Của Ðau Khổ:(1)

Phẩm Không Phải Của Các Ông 01 - Không Phải Của Các Ông:(1)
Phẩm Không Phải Của Các Ông 02 - Tỷ Kheo 01:(1)
Phẩm Không Phải Của Các Ông 03 - Tỷ Kheo 02:(1)
Phẩm Không Phải Của Các Ông 04 - Ananda 01:(1)
Phẩm Không Phải Của Các Ông 05 - Ananda 02: (1)
Phẩm Không Phải Của Các Ông 06 - Tùy Pháp:(1)

Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 01 - Tự Mình Làm Hòn Ðảo:(1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 02 - Con Ðường:(1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 03 - Vô Thường 01: (1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 04 - Vô Thường 02: (1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 05 - Quán Kiến:(1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 06 - Các Uẩn :(1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 07 - Sona 01 :(1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 08 - Sona 02:  (1)
Phẩm Tự Mình Làm Hòn Ðảo 09 - Hỷ Ðược Ðoạn Tận: (1)

Phẩm Tham Luyến 01 - Tham Luyến:(1)
Phẩm Tham Luyến 02 - Chủng Tử:(1)
Phẩm Tham Luyến 03 - Lời Cảm Hứng:(1)
Phẩm Tham Luyến 04 - Thủ Chuyển 01:(1)
Phẩm Tham Luyến 05 - Thủ Chuyển 02:(1)
Phẩm Tham Luyến 06 - Bảy Xứ :(1)
Phẩm Tham Luyến 07 - Chánh Ðẳng Giác:(1)
Phẩm Tham Luyến 08 - Năm Vị (Vô ngã tưởng):(1)
Phẩm Tham Luyến 09 - Mahàli:(1)
Phẩm Tham Luyến 10 - Lửa Cháy :(1)
Phẩm Tham Luyến 11 - Ngôn Lộ :(1)

Phẩm A-La-Hán 01 - Chấp Trước:(1)
Phẩm A-La-Hán 02 - Suy Tưởng:(1)
Phẩm A-La-Hán 03 - Hoan Hỷ :(1)
Phẩm A-La-Hán 04 - Vô Thường-Khổ-Vô Ngã..:..(1)

Phẩm Những Gì Ðược Ăn 01 - Tập Khởi:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 02 - Các Vị A-La-Hán:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 03 - Sư Tử:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 04 - Ðáng Ðược Ăn:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 05 - Người Khất Thực:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 06 - Pàrileyya :(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 07 - Trăng Rằm 01:(1)
Phẩm Những Gì Ðược Ăn 08 - Trăng Rằm 02:(1)

Phẩm Trưởng Lão 01 - Ananda:(1)
Phẩm Trưởng Lão 02 - Tissa:(1)
Phẩm Trưởng Lão 03 - Yamaka:(1)
Phẩm Trưởng Lão 04 - Anuràdha:(1)
Phẩm Trưởng Lão 05 - Vakkàli :(1)
Phẩm Trưởng Lão 06 - Assaji:(1)
Phẩm Trưởng Lão 07 - Khemaka:(1)
Phẩm Trưởng Lão 08 - Channa:(1)
Phẩm Trưởng Lão 09 - Ràhula: (1)

Phẩm Hoa 01 - Dòng Sông :(1)
Phẩm Hoa 02 - Bông Hoa:(1)
Phẩm Hoa 03 - Bọt Nước:(1)
Phẩm Hoa 04 - Phân Bò:(1)
Phẩm Hoa 05 - Dây Thằng (Hay Dây Buộc) :(1)
Phẩm Hoa 06 - Cán Búa :(1)
Phẩm Hoa 07 - Vô Thường Tánh:(1)

Phẩm Biên 01 - Biên Kinh: (1)
Phẩm Biên 02 - Khổ:(1)
Phẩm Biên 03 - Sở Biến Tri: (1)
Phẩm Biên 04 - Các Sa Môn: (1)
Phẩm Biên 05 - Dự Lưu:(1)
Phẩm Biên 06 - A-La-Hán :(1)
Phẩm Biên 07 - Dục Ðược Ðoạn Trừ: (1)

Phẩm Thuyết Pháp 01 - Vô Minh:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 02 - Vị Thuyết Pháp:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 03 - Trói Buộc:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 04 - Kiết Sử:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 05 - Vị Giữ Giới:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 06 - Vị Có Nghe:(1)
Phẩm Thuyết Pháp 07 - Kappa:(1)

Phẩm Vô Minh 01 - Tập Pháp:(1)
Phẩm Vô Minh 02 - Vi Ngọt:(1)

Phẩm Than Ðỏ 01 - Than Ðỏ Hực(1)
Phẩm Than Ðỏ 02 - Vô Thường:(1)
Phẩm Than Ðỏ 03 - Thiện Nam Tử Khổ :(1)

Phẩm Kiến 01 - Nội:(1)
Phẩm Kiến 02 - Cái Này Là Của Tôi :(1)
Phẩm Kiến 03 - Ngã:(1)
Phẩm Kiến 04 - Nếu Không Phải Của Tôi:(1)

Chương 2: Tương Ưng Radha:  
01 - Mara: (1)
02 - Chúng Sanh: (1)
03 - Sợi Dây Tái Sanh: (1)
04 - Sở Biến Tri :(1)
05 - Sa Môn: (1)

Chương 3: Tương Ưng Kiến- Chương 4: Tương Ưng Nhập - Chương 5: Tương Ưng Sanh:
(1)

Chương 6: Tương Ưng Phiền Não: (1)

Chương 7: Tương Ưng Sariputa:
01- Lý: (1)
02- Sùcimukhi: (1)

Chương 8: Tương Ưng Loài Rồng: (1)

Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Điểu- Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà- Chương 11:
Tương Ưng Thần Mây
: (1)

Chương 12: Tương Ưng Vacchagota: (1)

Chương 13: Tương Ưng Thiền: (1) (2)


TẬP 4: THIÊN SÁU  XỨ

Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ:
01. Phẩm vô thường- Song đôi:
(1)
02. Phẩm tất cả: (1)
03. Phẩm sanh pháp- Vô thường - Vô minh: (1)
04. Phẩm vô minh - Magajala: (1)
05. Phẩm vô minh- Magjala  tt: (1)
06. Mangajala -Bệnh: (1)
07.Phẩm bệnh -Thế giới- Channa: (1)
08.Channa tt - Bahiya- Ái nhiễm: (1)
09.Channa tt- Từ bỏ - Thâu nhiếp: (1)
10. Phẩm từ bỏ: (1)
11. Phẩm an ổn: (1)
12. Phẩm an ổn tt - Phẩm công đức: (1)
13. Phâm Thế giới dục công đức: (1)
14. Phâm Thế giới dục công đức tt - Phẩm gia chủ: (1)
15. Phẩm gia chủ tt- Phẩm Devadaha: (1)
16. Phẩm gia chủ- Devadha tt: (1)
17. Phẩm mới và cũ: (1)
18. Phẩm mới và cũ  tt: (1)
19. Phẩm biến - Cây có nhựa: (1)
20. Phẩm rắn độc - Con rùa - Khúc gỗ: (1)
21. Phẩm rắn độc tt -Khổ pháp- Phải gọi là gì: (1)

Chương 2: Tương Ưng Thọ
Phẩm thọ:
(1) (2) (3) (4)

Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân - Chương 4: Tương Ưng Jambukhadaka - Chương 5: Tương
Ưng Samandaka:
(1)

Chương 6: Tương Ưng Mogallana: (1)

Chương 7: Tương Ưng Tâm: (1) (2)

Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng: (1)

Chương 9: Tương Ưng Vô Vi: (1) (2) (3)

Chương 10: Tương Ưng Không Thuyết: (1)


TẬP 5: THIÊN ĐẠI PHẨM

Chương 1:Tương Ưng Đạo
Tương ưng đạo 1-Vô minh:
(1)
Tương ưng đạo 2- Suka: (1)
Tương  ưng đạo 03: (1)
Tương  ưng đạo 04: (1)
Tương  ưng đạo 05: (1)

Chương 2:Tương Ưng Giác chi  
Tương  ưng đạo tt- C2-Tương ưng giác chi 1:
(1)
T5C2-Tương ưng giác chi 02: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 1: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 2: (1)
TƯƠNG ƯNG BỘ KINH