VI DIỆU PHÁP
Sư Cô  Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng


01.Căn bản môn Vi Diệu Pháp :   MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4)

02.Tâm Tham                               MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)
Video:(1) (2) (3)

03.Tâm Sân                                  MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

04.Tâm Si                                     MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

05.Tâm Vô Nhân / Khái quát lộ trình Tâm:  MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

06.Tâm Thiện Dục Giới                MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

07.Sở hữu Xúc                             MP3:  (1)

08.Sở hữu Thọ                             MP3 : (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

09.Sở hữu Tưởng                        MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

10.Sở hữu Tư                               MP3:  (1)  (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

11.Sở hữu Nhất Hành                   MP3:  (1)  (2)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

12.Sở hữu Mạng Quyền               MP3:  (1)
Video: (1) (2) (3)

13.Sở hữu Tác Ý                          MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

14.Sở hữu Tầm                             MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) (11)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15.Sở hữu Tứ                               MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

16.Sở hữu Thắng Giải                  MP3:  (1)  (2)  (3)

17.Sở hữu Cần                             MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

18.Sở hữu Hỷ                                MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

19.Sở hữu Dục                              MP3:  (1)  (2)  (3)

20.Sở hữu Bất Thiện                     MP3:  (1)

21.Sở hữu Si                                 MP3:  (1)  (2)  (3)

22.Sở hữu Vô Tàm                       MP3:  (1)

23.Vô Quý                                     MP3:  (1)

24.Sở hữu Phóng Dật                   MP3:  (1)  (2)  (3)

25.Tham Phần                               MP3:  (1)

26.Sở hữu Tham                           MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

27.Sở hữu Tà Kiến                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) (10)  (11)
(12) (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

28.Sở hữu Ngã Mạn                       MP3:  (1)  (2)  (3)

29.Sân Phần:                                 MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4)

30.Sở hữu Tật / Sở hữu Lận / Sở hữu Hối: MP3: (1)  (2)  (3)

31.Sở hữu Hôn Trầm/ Thụy Miên   MP3: (1)

32.Sở hữu Hoài Nghi                      MP3:  (1)  (2)  (3)

33.Bất Thiện Tập yếu                     MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)  (21) (22) (23) (24) (25)

Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)  (20) (21) (22) (23) (24) (25)

34.Lược sử về sự khởi sanh ô nhiễm  MP3: (1)

35.Sở hữu Tịnh Hảo                       MP3: (1)
Video: (1) (2) (3)

36.Sở hữu Tín                                 MP3: (1)  (2)  (3)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

37.Sở hữu Niệm                             MP3: (1)
Video: (1) (2) (3)

38.Sở hữu Tàm Quý                       MP3: (1)  (2)
Video: (1) (2)

39.Sở hữu Vô Tham                       MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

40.Sở hữu Vô Sân                          MP3: (1)
Video: (1) (2)

41.Sở hữu Hành Xả                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

42.Sở hữu Tịnh an                         MP3: (1)  (2)  (3)
Video: (1) (2) (3)

43.Sở hữu Khinh an                       MP3: (1)
Video: (1)

44.Sở hữu Nhu nhuyễn                  MP3: (1) (2)
Video: (1) (2)

45.Sở hữu Thích ứng                     MP3: (1)
Video: (1)

46.Sở hữu Thuần thục                   MP3: (1)
Video: (1)

47.Sở hữu Chánh trực                   MP3: (1)
Video: (1)

48.Sở hữu Tiết chế                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4)

49.Vô Lượng Phần                         MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

50.Sở Hữu Trí Tuệ                          MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)

Video:  (1) (2)  (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

51.Sơ Kết Về Tâm                           MP3: (1)
Video: (1)

52.Sắc Pháp                                    MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

53.Sắc pháp - Ôn tập (03-07-2016): MP3: (1)
Video: (1)

54.Sắc pháp - Ôn tập - Xuất ly (10-07-2016): MP3:  (1)
Video:(1)

SẮC PHÁP: (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18) (19) (20)

55.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo nhân (31-07-2016): MP3: (1) (2) (3)
Video: (1) (2) (3)

56.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo môn (28-08-2016): MP3: (1)
Video: (1)

57.Chức năng của tâm - Khái niệm về tâm (04-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

58.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo cảnh (11-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

59.Chức năng của tâm thời gian (18-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

60.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo thọ : MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

61.Chức năng của tâm - Phân loại tâm phận sự (05-03-2017): MP3: (1)
Video:(1)

62.Chức năng của tâm theo phận sự kháng môn (12-03-2017) -Sư Cô Tâm Tâm: MP3:(1)
Video:(1)

63.Chức năng của Tâm - Kháng ngũ môn - Kháng ý môn (19 03 2017) - MP3:(1)
Video:(1)

64.Chức năng của tâm - Hoạt động nhân quả cuả nhãn thức: MP3: (1)
Video: (1)

65.Chức năng của tâm - Sự nghe (2-4-2017): MP3: (1)
Video: (1)

66.Chức năng của tâm (9-4-2017): Sự ngửi - sự nếm - sự xúc chạm: MP3: (1)
Video: (1)

67.Chức năng của tâm - Tiếp thu - Quán sát - Phân đoán - Đổng tốc: MP3:(1)
Video: (1)

68.Chức năng của tâm - Tâm mót : MP3: (1)
Video: (1)

CHỨC NĂNG CỦA TÂM : (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

69.Lộ trình tâm (23.4.17): MP3: (1)
Video: (1)

70.Lộ ngũ môn (30-04-2017): MP3: (1)
Video:(1)

71.Lộ ngũ môn - Cảnh và tâm (7-5-2017) - Sư cô Tâm Tâm: MP3: (1)
Video: (1)

72.Cảnh và Tâm - Tính chất của cảnh (14-5-2017):MP3:(1)
Video: (1)

73.Tâm và Cảnh  (tiếp theo)- 28-05-2017: MP3:(1)
Video: (1)

74.Cảnh và thọ - 4-6-2017 - Sư cô Tâm Tâm: MP3: (1) (2) (3)
Video:(1) (2) (3)

75.Lộ nhãn môn: MP3:(1) (2)(3)
Video:(1) (2) (3)

76.Biểu đồ Lộ nhãn môn: MP3:(1) (2) (3)
Video:(1) (2) (3)

77.Lộ ý môn: MP3 (Soundcloud) : (Lo y 1) (Lo y 2) (Lo y 3) (Lo y 4) (Lo y 5) (Lo y 6) (Lo y 7)
(
Lo y 8) (Lo y 9) (Lo y 10) (Lo y 11) (Lo y 12) (Lo y 13) (can tu 1) (can tu 2) (can tu 3) (can tu 4)
(can tu
5) (can tu 6) (can tu 7) ( tuc sinh 1) (tuc sinh 2) (tuc sinh 3) (tuc sinh 4)u   (nghiep 1)
(nghiep 2) (nghiep 3) (nghiep 4) (nghiep 5) (nghiep 6) (nghiep 7) (nghiep 8) (nghiep 9) (nghiep
10) (nghiep 11) (nghiep 12) (nghiep 13) (nghiep 14) (nghiep 15) (nghiep 16) (nghiep 17)
(n
ghiep 18) (nghiep 19) (nghiep 20) (nghiep 21) (nghiep 22) (nghiep 23) (nghiep 24) (nghiep
25) (nghiep 26) (nghiep 27) (nghiep 28) (nghiep 29) (nghiep 30) (nghiep 31) (nghiep 32)
(n
ghiep 33) (nghiep 34) (nghiep 35) (nghiep 36) (nghiep 37) (nghiep 38) (nghiep 39) (nghiep
40) (nghiep 41) (nghiep 42) (nghiep 43) (nghiep 44) (nghiep 45) (nghiep 46) (nghiep 47)
(n
ghiep 48) (nghiep 49) (nghiep 50) (nghiep 51) (nghiep 52) (nghiep 53) (nghiep 54) (nghiep
55) (nghiep 56) (nghiep 57) (nghiep 58) (nghiep 59) (nghiep 60) (nghiep 61) (nghiep 62)
(nghiep 63) (nghiep 64) (nghiep 65) (nghiep 66) (nghiep 67) (nghiep 68) (nghiep 69) (nghiep
70)

Video: (lo y 1) (lo y 2) (lo y 3) (lo y 4) (lo y 5) (lo y 6) (lo y 7) (lo y 8) (lo y 9) (lo y 10) (lo y 11)
(lo y 12) (lo y 13) (can tu 1) (can tu 2) (can tu 3) (can tu 4) (can tu 5) (can tu 6) (can tu 7) (tuc
sinh 1) (tuc sinh 2) (tuc sinh 3) (tuc sinh 4) (nghiep 1) (nghiep 2) (nghiep 3) (nghiep 4) (nghiep
5
) (nghiep 6) (nghiep 7) (nghiep 8) (nghiep 9) (nghiep 10) (nghiep 11) (nghiep 12) (nghiep 13)
(nghiep
14) (nghiep 15) (nghiep 16) (nghiep 17) (nghiep 18) (nghiep 19) (nghiep 20) (nghiep
21
) (nghiep 22) (nghiep 23) (nghiep 24) (nghiep 25) (nghiep 26) (nghiep 27) (nghiep 28)
(nghiep
29) (nghiep 30) (nghiep 31) (nghiep 32) (nghiep 33) (nghiep 34) (nghiep 35) (nghiep
36) (nghiep 37) (nghiep 38) (nghiep 39) (nghiep 40) (nghiep 41) (nghiep 42) (nghiep 43)
(nghiep
44) (nghiep 45) (nghiep 46) (nghiep 47) (nghiep 48) (nghiep 49) (nghiep 50) (nghiep
51) (nghiep 52) (nghiep 53) (nghiep 54) (nghiep 55) (nghiep 56) (nghiep 57) (nghiep 58)
(nghiep 59) (nghiep 60) (nghiep 61) (nghiep 62) (nghiep 63) (nghiep 64) (nghiep 65) (nghiep
66
) (nghiep 67) (nghiep 68) (nghiep 69) (nghiep 70)pVI DIỆU PHÁP
Sư Pháp Chất thuyết giảng01.Vi Diệu Pháp 1: MP3: (1)
Video: (1)

02.Vi Diệu Pháp 2: MP3: (1)
Video: (1)

03.Vi Diệu Pháp 3: MP3: (1)
Video: (1)

04.Vi Diệu Pháp 4: MP3 : MP3 : (1)
Video: (1)

05.Vi Diệu Pháp 5 : MP3: (1)
Video: (1)

06.Vi Diệu Pháp 6: MP3(1)
Video: (1)

07.Vi Diệu Pháp 7: MP3: (1)
Video: (1)

08.Vi Diệu Pháp 8: MP3: (1)
Video: (1)

09.Vi Diệu Pháp 9: MP3: (1)
Video: (1)

10.Vi Diệu Pháp 10 : MP3: (1)
Video: (1)

11.Vi Diệu Pháp 11: MP3: (1)
Video: (1)

12.Vi Diệu Pháp 12: MP3: (1)
Video: (1)

13.Vi Diệu Pháp 13: MP3: (1)
Video: (1)

14.Vi Diệu Pháp 14: MP3: (1)
Video: (1)

15.Vi Diệu Pháp 15: MP3: (1)
Video: Video: (1)

16.Vi Diệu Pháp 16: MP3: (1)
Video: (1)

17.Vi Diệu Pháp 17: MP3: (1)
Video: (1)

18.Vi Diệu Pháp 18: MP3: (1)
Video:(1)

19.Vi Diệu Pháp 19: MP3: (1)
Video: (1)

20.Vi Diệu Pháp 20: MP3: (1)
Video: (1)

21.Vi Diệu Pháp 21: MP3: (1)
Video: (1)

22.Vi Diệu Pháp 22: MP3: (1)
Video: (1)

23.Vi Diệu Pháp 23: MP3: (1)
Video: (1)

24.Vi Diệu Pháp 24: MP3: (1)
Video: (1)

25.Vi Diệu Pháp 25: MP3: (1)
Video: (1)

26.Vi Diệu Pháp 26: MP3: (1)
Video:  (1)

27.Vi Diệu Pháp 27::MP3:(1)
Video: (1)

28.Vi Diệu Pháp 28 : MP3: (1)
Video: (1)

29.Vi Diệu Pháp 29: MP3: (1)
Video: (1)

30.Vi Diệu Pháp 30: MP3: (1)
Video: (1)

31.Vi Diệu Pháp 31: MP3: (1)
Video: (1)

32.Vi Diệu Pháp 32: MP3: (1)
Video: (1)

33.Vi Diệu Pháp 33: MP3: (1)
Video: (1)

34.Vi Diệu Pháp 34: MP3: (1)
Video: (1)

35.Vi Diệu Pháp 35: MP3: (1)
Video: (1)

36.Vi Diệu Pháp 36: MP3: (1)
Video: (1)

37.Vi Diệu Pháp 37: MP3: (1)
Video: (1)

38.Vi Diệu Pháp 38: MP3: (1)
Video: (1)VI DIỆU PHÁP
Giảng sư: Sư Khánh Tuệ


Vi diệu pháp số 1 - Giới thiệu: (1)
Vi diệu pháp số 2 - Tục đế: (1)
Vi diệu pháp số 3 - Chân đế: (1)
Vi diệu pháp số 4 - Thực tánh pháp- tâm vương, tâm sở xúc, tâm sở thọ: (1)
Vi diệu pháp số 5 - tâm sở tưởng, tâm sở tư:(1)
Vi diệu pháp số 6 - tâm sở nhất hành, tâm sở mạng quyền - tâm sở tác ý: (1)
Vi diệu pháp số 7 - tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở thắng giải: (1)
Vi diệu pháp số 8 - tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục: (1)
Vi diệu pháp số 9 - tâm sở si, tâm sở vô tàm: (1)
Vi diệu pháp số 10 - tâm sở vô úy, tâm sở phóng dật: (1)
Vi diệu pháp số 11 - tâm sở tham, tâm sở tà kiến: (1)
Vi diệu pháp số 12 - tâm sở ngã mạn, tâm sở sân: (1)
Vi diệu pháp số 13 - tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở hối: (1)
Vi diệu pháp số 14 - tâm sở hôn trầm, tâm sở thụy miên, tâm sở hoài nghi: (1)
Vi diệu pháp số 15 - tâm sở tín: (1)
Vi diệu pháp số 16 - tâm sở niệm: (1)
Vi diệu pháp số 17 - tâm sở tàm, tâm sở úy, tâm sở vô tham: (1)
Vi diệu pháp số 18 - tâm sở vô sân, tâm sở hành xả: (1)
Vi diệu pháp số 19 - ba cặp tâm sở tịnh khinh nhu (thân - tâm): (1)
Vi diệu pháp số 20 - ba cặp tâm sở thích thuần chánh (thân - tâm): (1)
Vi diệu pháp số 21 - tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng: (1)
Vi diệu pháp số 22 - tâm sở bi, tùy hỷ, trí tuệ: (1)
Vi diệu pháp số 23 - Sắc tứ đại: (1)
Vi diệu pháp số 24 - Sắc thần kinh: (1)
Vi diệu pháp số 25 - Sắc giao giới, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị: (1)
Vi diệu pháp số 26 - Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới: (1)
Vi diệu pháp số 27 - Sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng: (1)
Vi diệu pháp số 28 - Niết Bàn: (1)
Vi diệu pháp số 29 - Tâm theo giới vức (Phần 1): (1)
Vi diệu pháp số 30 - Tâm theo giới vức (Phần 2): (1)
Vi diệu pháp số 31 - Tâm sân và tâm si: (1)
Vi diệu pháp số 32 - Tâm quả vô nhân bất thiện: (1)
Vi diệu pháp số 33 - Tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân: (1)
Vi diệu pháp số 34 - Tâm tố vô nhân: (1)
Vi diệu pháp số 35 - Tâm thiện dục giới: (1)
Vi diệu pháp số 36 - Tâm tịnh hảo: (1)
Vi diệu pháp số 37 - Tâm quả dục giới hữu nhân (2):(1)
Vi diệu pháp số 38 - Tâm tố dục giới hữu nhân: (1)
Vi diệu pháp số 39 - Tâm thiện sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 40 - Tâm quả sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 41 - Tâm tố sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 42 - Tâm thiện vô sắc: (1)
Vi diệu pháp số 43 - Tâm quả vô sắc và tâm tố vô sắc: (1)
Vi diệu pháp số 44 - Tâm sơ đạo: (1)
Vi diệu pháp số 45 - Tâm sơ đạo (2): (1)THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN
Giảng sư : Sư Bửu Chánh - Sư cô Thích nữ Tâm Tâm - Sư cô Thích nữ Tín Liên
Sư cô Thích nữ Huệ Liên01.Bốn thắng pháp : Sư Bửu Chánh: (1)

02.Giới thiệu Thắng Pháp - Sư cô Tín Liên: (1)

03.Bốn loại tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

04.Tám tâm tham - Sư Bửu Chánh: (1)

05.Hai tâm sân, hai tâm si - Sư Bửu Chánh: (1)

06.Bảy bất thiện dị thục tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

07.Tám Thiện dị thục tâm - Sư Bửu Chánh:(1)

08.Ba vô nhân duy tác tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

09.Tám dục giới tịnh quang thiện/ Dị thục / Duy tác tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

10.Tâm sắc giới/ tâm vô sắc giới - Sư Bửu Chánh: (1)

11.Siêu thế tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

12.Chia pháp/ 52 tâm sở - Sư Bửu Chánh: (1)

13.Tâm sở - Sư cô Huệ Liên : (1) (2) (3) (4) (5)

14.Tâm sở bất thiện - Sư cô Huệ Liên: (1) (2)

15.Sắc pháp - Sư cô Tín Liên: (1) (2)

16.Vi Diệu Pháp ứng dụng - Sư cô Tâm Tâm: (1) (2)

17.Tiến trình tu chứng Thánh quả - Sư cô Tín Liên: (1)